Un’istiu Gigante cun Special Olympics Italia. Mangianada de isport e inclusione pro is pitzocos de su Tzentru de istiu comunale

Image: 

 

 

Su mangianu de su 15 de trìulas in su tzentru isportivu Donna Annetta is pitzinnos e is pitzocos chi frecuentant su tzentru de istiu comunale Un’Estate Gigante ant tentu s’oportunidade de partetzipare a un’ eventu de valore sotziale mannu, su Special Olympics Italia. Paràula de òrdine: inclusione.

Si tratat de unu programma internatzionale de allenamentu isportivu e cumpetitziones atlèticas chi interessat a livellu natzionale e internatzionale pitzocos e mannos normo-dodados e cun disabilidade intelletiva e motòria chi paris cun sa Fitland e cun s’interessamentu de s’Ufìtziu iscolàsticu provintziale de Aristanis faghet tapa in Crabas pro unu mangianu de isport e de s’istile de vida giustu e sanu. In su mundu sunt prus de 170 is biddas chi adotant su programma Special Olympics.

“Su Servìtziu de istiu comunale ocannu si ponet s’obietivu de dare a is pitzinnos unu pachete de esperièntzias noas e basadas subra s’ismanniamentu de is connoschèntzias interessenze.ddos a manera ativa, pro favorèssere s’aprendimentu a manera diversa dae comente si pràticat in s’annu iscolàsticu. Escursiones culturales e atividade isportiva cun disciplinas diversas dae cussas giai connotas faghent bènnere a is giòvanos sa gana de partetzipare. Special Olympics si ponet comente aneddu de unione intre s’isport e is valores sotziales de empatia  e de atzetare sa diversidade, de importu mannu pro una crèschida sana e cussente” at naradu s’assessora a is Polìticas sotziales, sanitàrias e assistentziales Laura Celletti.

Is partetzipantes ant comintzadu s’atividade a pustis de àere fatu su giuramentu de s’atleta Special Olympics“Chi deo potza bìnchere, ma si non resurto chi deo potza tentare cun totu is fortzas mias”, cuntzetu chi cumprendet in totu e pro totu su significadu prus profundu de s’insegnamentu chi si cheret dare a is pitzinnos, cussu de sa promotzione de is abilidades de totu, fintzas in sa diversidade.

“S’obietivu primu de Special Olympics est cussu de permìtere chi s’atleta si divertat e diventet cussente de s’importu de sa pràtica isportiva inclusiva e chi podet èssere praticada dae totus. Est de importu mannu a avalorare su sugetu cun is cumpetèntzias suas, niunu est valutadu leende comente puntu de partèntzia sa diàgnosi sua – ispiegat Salvatore Melis, presidente regionale Special Olympics Scuola -. Custu critèriu est ùtile fintzas in s’iscola, e a nde tènnere benefìtzios sunt totu is istudiantes, disàbiles e nono, ca si creat unu cuntestu de agiudu pari pari.

A coa de mangianu is iscuadras de is atletas piticos ant retzidu sa medàllia Olympics dae s’assessora a is Polìticas Sotziales Laura Celletti, dae su Sìndigu de Crabas Andrea Abis e dae s’assessore a s’Isport Carlo Trincas.

“Oe amus assìstidu a una die bella meda de cunfrontu e de cundivisione e su mèdiu giustu pro difùndere custos valores non podiat èssere si non s’ isport, sìmbulu de vida e istrumentu educativu ideale pro sa crèschida de is pitzinnos nostros– sunt is paràulas de s’assessore Carlo Trincas -. Impara sa fadiga e su sacrifìtziu, èduca a atzetare s’iscunfita e incoràgia su traballu de iscuadra, inditende sa via de su rispetu in is cunfrontos de cumpàngios e aversàrios”.

 “Cherimus investire in is polìticas giovaniles interessende meda is famìllias  – at naradu su primu tzitadinu Andrea Abis -. Imparare a is pitzinnos is abitùdines bonas e un’istile de vida giustu ddis at a permìtere de respetare is règulas, chi ddos at a agiudare in totu is cosas de sa vida, pro ragiùnghere is obietivos personales e is impignos comunitàrios”.

Sa mangianada isportiva, organizada in is istruturas gestidas dae s’Atlèticu Santu Marcu, est finida cun un’assàgiu de produtos de su logu oferidos dae is aziendas Sa Marigosa e 3A, cun un’aprofundimentu in contu de alimentatzione giusta.

Fiat presente fintzas su Cussigeri comunale cun dèlega a s’Istrutzione e a is Assòtzios Ferdinando Sechi.

Ant partetzipadu is pitzocos de sa Comunidade de acoglièntzia Il Gabbiano de Aristanis e una delegatzione de is Fenicotteri, s’iscuadra de fùbalu a chimbe nàschida in su 2010 e cumposta dae malàidos, educadores e voluntàrios de su CSM de Aristanis.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
notizie