Ufitzializadu s’acordu intre sa Fundatzione Mont’e Prama e sa Diretzione Regionale Museos

Image: 

 

 

Sa Fundatzione Mont’e Prama faghet unu passu a dae in antis de importu a cara a s’avaloramentu de su patrimòniu archeològicu mannu de su Sinis Terra de Mont’e Prama.

Cun sa firma de s’acordu dae parte de su presidente Anthony Muroni e de sa Diretora Regionale de is Museos Luana Toniolo, in rapresentàntzia de su Ministeru de sa Cultura, si cuncretizat a manera ufitziale su passàgiu de is benes de s’àrea archeològica de Tharros e de sa Turre ispagnola de Santu Giuanne de Sinis, e sa gestione dae oe est de cumpetèntzia de sa Fundatzione Mont’e Prama.

“Est unu passàgiu istòricu chi cunfirmat sa volontade de andare a cara a s’obietivu prus mannu de sa Fundatzione, cussu de fàghere unu Parcu archeològicu naturale in s’ària aberta. Sa Fundatzione si leat sa responsabilidade e su Ministeru de sa Cultura bi dd’assignat tenende fide a is impignos leados cun sa firma de s’atu costitutivu – afirmat su presidente de sa Fundatzione Mont’e Prama Anthony Muroni -. Cun sa gestione de Tharros e de sa turre de Santu Giuanne s’acostat su tempus chi chirca e didàtica ant a andare paris cun sa progetatzione de infrastruturas noas, chi oe sunt giai garantidas gràtzias a su contributu de importu mannu de sa Giunta regionale. Su fine ùrtimu est cussu de pònnere a su primu postu sa difusione de sa cultura archeològica de su Sinis e de Mont’e Prama”.

“Sa cunsigna de is benes est unu passu de importu pro su sistema de sa gestione de is benes culturales de Crabas e chi est a sa base de is acordos chi ant dadu vida un’annu como a sa nàschida de sa Fundatzione Monte Prama – decrarat su Sìndigu Andrea Abis -. Su modellu chi amus postu in pee abbàidat a cara a s’avaloramentu de su territòriu e est dimustrende de tènnere resurtados mannos comente cussu de àere giai otènnidu, in gosi pagu tempus, s’amministratzione de sa tzitade de Tharros e de sa turre ispagnola, logos chi ogni annu sunt apretziados dae mìgias de turistas. Creo chi siat unu resurtadu de importu mannu pro sa comunidade de Crabas e de totu su territòriu de su Sinis”.

"​Oe est unu momentu de importu pro sa Fundatzione, chi cun s’assignatzione in usu de Tharros faghet un’àteru passu de importu a cara a sa funtzionalidade prena. Sa Diretzione Regionale Museos aùgurat pro su tempus chi at a bènnere de sighire a traballare bene paris gasi comente s’est fatu in custos meses, fintzas cunfrontende.si in contu de  progetos de importu e faghende atividades paris finalizadas a s’isvilupu de su territòriu" cummentat sa diretora regionale de is Museos Luana Toniolo.

In su mese de cabudanni sa Fundatzione Mont’e Prama at a tènnere su primu diretore suo, chi luego at a pòdere andare a dae in antis pro more chi is protzeduras chi pertocant su passàgiu de is benes dae parte de su Ministeru ant a èssere giai acabadas.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
notizie