Is termas de Domu de Cubas

Image: 

 

 

Is termas de Domu de Cubas, in su villàgiu de Santu Srabadoi, in edade tardu-romana fiant in intro de un’insediamentu mannu chi si islargaiat in is logos atuales de Santu Srabadoi, Sa Pedrera, Santu Giorgi e Sa Rughe Zanda.

S’edifìtziu, cunservadu in cunditziones discretas, contat ambientes diversos chi s’agatant unu in fatu de s’àteru cun un’isvilupu assiale: un’ispogiadòrgiu (apodyterium), un’ambiente fritu (frigidarium) a pranta cuadrada cun duas bascas, un’ambiente tèbidu (tepidarium) tzirculare cun una vascheta semi-tzirculare, unu primu  aposentu caldu (calidarium) retangulare cun duas bascas semi-tzirculares, unu segundu calidarium a pranta otagonale, su de tres a pranta retangulare cun duas bascas semi-tzirculares e unu laconicum (ambiente cun ària calda) tzirculare cun praefurnium (furru) e suspensurae (pilastreddos pro sustènnere su pavimentu artziadu e in suta bi fiat unu bòidu mannu in ue passaiat s’ària calda chi iscardiat s’ambiente).

S’edifìtziu est fraigadu in parte cun filares de blochetos in arenària (opus vittatum), in parte in opus vittatum mixtum, est a nàrrere cun unu nùcleu de tzimentu rivestidu dae duos paramentos muràrios costituidos dae filares de matones alternados a filares de blochetos in arenària. Is istruturas fraigadas in opus vittatum sunt istadas datadas a sa prima metade de su III sec.d.C., is àteras a sa prima metade de su sèculu a pustis.

(M.G.S.) 

Tipo di notizia: 
notizie