Servìtziu Tzivile universale 2022. Crabas aberit is iscritziones a is progetos e puntat subra s’ambiente e sa cultura

Image: 

 

 

Torrat s’apuntamentu cun su Servìtziu Tzivile Universale e su Comune de Crabas rispondet cun duos progetos indiritzados a is giòvanos intre is 18 e is 28 annos rennoende pro su de tres annos su Patu cun Anci Lombardia.

S'oferta pro is voluntàrios ocannu est addopiada ca is figuras rechestas dae s’Ente sunt bator. Sa programmatzione s’inserit in intro de duas àreas chi mustrant s’essèntzia de su territòriu, cussa ambientale, cun “Sardegna, Un Tesoro da Scoprire e Valorizzare” e cussa culturale, cun su progetu intituladu “Ieri, Oggi e Domani. La Ricchezza della Cultura Sarda”. 

Su primu progetu tenet su fine de potentziare e megiorare is servìtzios de informu e comunicatzione pro is turistas e pro is sardos, pro una defensa e fruibilidade prus manna de su patrimòniu naturalìsticu de is zonas ùmidas e costeras de su Sinis. S’atividade s’at a fàghere in is “info-point” paris cun is operadores de s'Àrea Marina Proteta Penìsula de su Sinis Ìsula de Malu Bentu, sensibilizende in antis de totu a sa cura de su territòriu e a su rispetu de s’eco-sistema mare e faghende connòschere is produtos de sa cultura e de sa traditzione eno-gastronòmica de Crabas. Su segundu progetu punnat a rèndere "fàtzile e lìbera sa cultura”, comente si leghet in su bandu pubblicadu in su situ ufitziale e in cussu istitutzionale de su Comune, faghende a manera de traballare in intro de su sistema de abbaloramentu de is benes culturales e archeològicos pro fàghere percursos culturales in su territòriu in favore de tzitadinos e turistas. "Su patrimòniu naturalìsticu, ambientale e culturale de su territòriu, semper ogetu de atentu progetuale dae parte de s’Amministratzione comunale, sunt fonte de difusione e connoschèntzia e de promovimentu pro su turismu, cun su valore agiuntu de interessare is giòvanos volontàrios – narat su Sìndigu Andrea Abis -. Cun su Servìtziu Tzivile issos sunt protagonistas de su promovimentu de unu logu chi rapresentat s’identidade nostra". Su servìtziu Tzivile est un’oportunidade cuncreta fintzas pro is voluntàrios cun disabilidade, chi bient reconnota sa dignidade personale issoro cun unu primu impiegu e si podent pònnere in giogu cun unu servìtziu nou e adatu a is esigèntzias de chie pro sa prima borta s’acostat a su mundu de su traballu. “Sa paràula “oportunidade” est cussa chi descriet mègius sa mannària de is progetos de Servìtziu Tzivile Universale – at sutalineadu s’Assessora a is Polìticas Sotziales Sanitàrias e Assistentziales Laura Celletti -. S’ocasione de un’esperièntzia in intro de un’organizatzione articulada comente s’Amministratzione ismànniat is cumpetèntzias de is pitzocos e de is pitzocas. Sa filera de ofertas  cunsentit a is giòvanos de connòschere unu mundu chi diat pòdere èssere parte integrante de su traballu chi at a bènnere”.

Is domandas de partetzipatzione cherent presentadas in intro de is 14.00 de su 10 de Freàrgiu 2023 ebbia in sa prataforma DOL tràmite PC, tablet e smartphone a custu indiritzu: https://domandaonline.serviziocivile.it. Si podet presentare una domanda de partetzipatzione ebbia pro unu progetu ùnicu e una sede ùnica.

Totu is progetos durant 12 meses e prevident sa tzertificatzione de is cumpetèntzias e unu percursu de tutoràgiu.

A is voluntàrios est reconnotu unu contributu econòmicu mensile e s'atestadu de fine servìtziu.  

(M.G.S.)

Tipo di notizia: 
notizie