Servìtziu de trasportu sotziale pro sa Festa de Santu Srabadoi 2022

Image: 

 

 

Est istadu ativadu su servìtziu naveta tra Crabas, Solanas e su villàgiu de Santu Srabadoi pro su tempus chi andat dae su 26 de austu a su 5 de cabudanni 2022, in ocasione de sa festa in onore de Santu Srabadoi.

 

PRO SU NOVENÀRIU (Rosàriu h 17.00 - Missa h 17.30) su servìtziu de bus naveta si faghet dae su 26 de austu a su 3 de cabudanni in is oràrios chi sighint: 

Partèntzia dae Crabas e Solanas, dae is h 16.15 a is h 16.45, in is firmadas chi sighint:

 1. Crabas: carrera Trieste – Iscola Mèdia
 2. Solanas: pratza Monumento
 3. Crabas: acabu de carrera Garibaldi - Rotonda depòsitu abba
 4. Crabas: Crèsia Santa Maria
 5. Crabas: carrera Tharros - Museu Tzìvicu

Torrada dae Santu Srabadoi, cun partèntzia tra is h 19.45 e is 20.00, dae su villàgiu e arrivu in is puntos de firmada chi sighint:

 1. Crabas: carrera Tharros - Museu Tzìvicu
 2. Crabas: Crèsia Santa Maria
 3. Crabas: acabu carrera Garibaldi - Rotonda depòsitu abba
 4. Solanas: pratza Monumento
 5. Crabas: carreraTrieste – Iscola Mèdia

 

PRO IS CURRIDORIS E PRO SA COMUNIDADE

Chenàbura 26 de austu, in ocasione de sa protzessione de is fèminas cun su Santigheddu  dae Crabas a su villàgiu de Santu Srabadoi, su bus at a sighire su percursu prevididu pro su novenàriu.

 • ANDADA: partèntzia a is 6.45 dae Crabas, carrera Trieste – firmada Iscola Mèdia
 • TORRADA: partèntzia a is 12.00/12.30 dae Santu Srabadoi

 

Domìniga 4 de cabudanni

 1. In ocasione de sa protzessione peri  su villàgiu de Santu Srabadoi e de sa Missasu bus at a fàghere su matessi percursu de su novenàriu.
 • ANDADA: partèntzia a is 9.30 dae Crabas, carrera Trieste – firmada Iscola Mèdia
 • TORRADA: partèntzia a is 13.00 dae Santu Srabadoi

       2. In ocasione de sa Missa in su villàgiu e de sa Cursa de is Iscurtzos, su bus at a  sighire su percursu prevididu pro su novenàriu.

 • ANDADA: partèntzia a is 16.00 dae Crabas, carrera Trieste – firmada Iscola Mèdia

 

Lunis 5 de cabudanni, in ocasione de sa protzessione de is fèminas cun su Santigheddu dae su villàgiu de Santu Srabadoi a Crabas, su bus at a fàghere su matessi percursu de su novenàriu.

 • ANDADA: partèntzia a is 6.30 dae Crabas, carrera Trieste – firmada Iscola Mèdia
 • TORRADA: partèntzia a is  9.00/9.30 dae Santu Srabadoi.

(M.G.S.)

 

 

Tipo di notizia: 
notizie