Segadu su nastru in su tzentru istòricu rennoadu

Image: 

 

 

Su mangianu de su 30 de trìulas su Sìndigu Andrea Abis, is Assessores e is Cussigeris comunales ant presentadu su tzentru istòricu nou. In sa pratza Prìntzipe de Piemonte is amministradores paris cun s’architeta Maura Falchi, chi at fatu su progetu de decoro e rennoamentu urbanu, ant segadu su nastru inaugurende a manera ufitziale unu comintzu nou.

 "Si tratat de unu progetu de bellesa, una rivolutzione culturale coragiosa chi bidet su tzentru urbanu comente puntu de importu" at sutalineadu su primu tzitadinu -. Unu logu sena màchinas  e moto, totu dedicadu a is persones, seguru pro is pitzinnos, abertu a is giòvanos, a is famìllias, a is betzos, sena barrieras architetònicas. Unu logu chi at a afortigare su turismu e at a fàghere torrare a frorire is atividades cummertziales chi in is ùrtimos deghe annos ant serradu, in assèntzia de una visione urbanìstica diversa. Sa nàschida de su tzentru cummertziale naturale oramai est arribada".

Su progetu, istudiadu dae s’architeta Maura Falchi, at prevìdidu sa serrada a su tràficu de is carreras La Màrmora, Risorgimentu, de sa pratza Prìntzipe de Piemonte, de una parte de sa pratza Vitòriu Emanuele finas a imbàtere a sa pratza Azuni, giai zona pedonale dae tempus meda. Sa tzirculatzione de su tràficu at a èssere cunsentida semper a de die in carrera Cavalloti in diretzione carrera Roma e Azuni, in ue s’at a fàghere una ZTL, ativa onni sero a partire dae is 19,00. Is residentes ant a retzire unu lassa-passare pro sa tzirculatzione e sa firmada.

In sa zona pedonale at a èssere cunsentida s’intrada a is fornidores e pro carrigare e iscarrigare is mertzes a is atividades cummertziales dae is 10 a mesudie e dae is 18 a is 19.

(M.G.S.) 

 

Tipo di notizia: 
notizie