S'Assessora a s'Agricultura Satta retzit s'Amministratzione Abis pro unu cunfrontu operativu in contu de is crititzidades de sa pisca in AMP

Image: 

 

 

A pustis de su primu atòbiu in contu de is crititzidades de sa pisca in àrea marina proteta, fatu in su mese de nadale de su 2022, s’est fata su sero de giòbia 19 de ghennàrgiu sa segunda riunione in sa sede de s’Assessoradu a s’Agricultura.

Ultres a s’Assessora Valeria Satta, acumpangiada dae su staff, fiant presentes su deputadu Dario Giagoni e su biòlogu marinu e ex parlamentare Lorenzo Viviani.

Su Sìndigu de Crabas Andrea Abis est istadu acumpangiadu dae s’Assessora a sa Pisca Alessandra Pinna, dae su Diretore de s’AMP Massimo Marras e dae su biòlogu marinu Roberto Brundu.

“A s’èsitu de su cunfrontu est istadu fatu unu passu a dae in antis de importu dae sa Regione – at decraradu su Sìndigu Abis - cun s’impignu de s’Assessora Satta de domandare un’atòbiu in Roma, in su Ministeru de s’Ambiente e de sa Seguresa Energètica, pro agiuare s’AMP a chircare solutziones lestras de propònnere a su Ministeru a favore de su cumpartu de sa pisca, a partire dae sa regorta de s’arritzoni. Comente s’ischit – finit su Sìndigu – traballamus dae tempus meda pro regulamentare sa pisca in AMP cun s’aprovatzione dae parte de su Ministeru de unu pianu, cumpartzidu cun is impresas locales, basadu subra perìodos de firmada biològica e pisca seletiva. Su ruolu de s’Assessoradu a s'Agricultura in contu de custu at a èssere de importu mannu”.

Sunt istadas presentadas is crititzidades in sa gestione de un’àrea marina de is prus mannas de Itàlia e cun su nùmeru prus mannu de piscadores autorizados. S’est faeddadu de s’istadu de salude de su mare, cunsistèntzia de is ispètzies de pische, de sa pisca, de su sistema de is controllos e de sa vigilàntzia, de is màrgines de cumpetèntzia de gestione locale. S’at dadu atentu in particulare a is cunsighèntzias sòtziu-econòmicas chi nche ruent a subra de is operadores locales, sugetos a vìnculos particulares e restritziones, dae sa regorta de s’arritzoni, a sa pisca cun totu is àteros istrumentos cunsentidos de sa pisca artesanale. 

"Sa collaboratzione intre is entes si mustrat de importu pro rèndere concretos is disponimentos pro agiuare unu setore in dificultade. Cherimus cambiare custa situatzione de firmada, chi cun su tempus s’est fossilizada e semus firmos in s’intentu de apretare su Ministeru a manera chi is traballadores nostros potzant tènnere rispostas e solutziones chi durent" at agiuntu s’Assessora a sa Pisca Alessandra Pinna.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
notizie