Sa prima die de maju tziclopedalada cun manifestatzione de protesta pro isblocare su progetu in s’asse pedonale e tziclàbile

Image: 

 

 

S’amministratzione ghiada dae su Sìndigu Andrea Abis in ocasione de sa tziclopedalada de sa prima die de maju dat atentu a sa chistione de sa firmada de sa realizatzione de s’asse pedonale e tziclàbile de collegamentu intre Crabas e Turremanna e promovet una manifestatzione chi s’at a fàghere in su logu chi collegat Crabas cun sa marina de Aristanis. Su progetu est blocadu ca mancant is autorizatziones a andare a in antis dae is òrganos chi sunt prepostos a sa tutela paesagìstica.

“Si tratat de unu progetu pretzisu meda pro chistiones de seguresa istradale. Passare a pee o in bitzicleta in cussu tretu de istrada est perigulosu meda e pro custu motivu tzitadinos meda ddi rinùntziant – ispiegat su Sìndigu Andrea Abis – Semus proponende unu modellu de turismu lentu e tocat de tènnere impiantos adeguados chi potzant garantire in antis de totu sa seguresa a chie si movet in is istradas provintziales seberende de no impreare sa màchina”.

Su progetu de 4 milliones de èuros finantziadu dae sa Regione, de su cale faghet parte fintzas sa rotatòria noa in s’istrada Provintziale 6 inaugurada in su mese de làmpadas de s’annu passadu, previdet fintzas sa realizatzione de una pista tziclàbile e una pista pedonale in sa Provintziale 1, chi dae Crabas andat a sa burgada de Turremanna e chi, a s’imbesse, diat permìtere de collegare sa burgada a unu segundu asse tziclàbile a cara a  Santu Giuanne de Sinis. Pro s’ismanniamentu de sa setzione istradale e de su ponte de Bau Mannu, a benefìtziu de is pedones e de is bitzicletas, segundu is parres de is ufìtzios ddu at un’incumpatibilidade cun is normas regionales chi non permitint òperas a distàntzia inferiore a 300 metros dae is àreas ùmidas.

“Su progetu est de importu mannu pro su problema de sa seguresa istradale ma proponet una visione de godimentu turìsticu pro totu su territòriu, duncas no est de importu pro Crabas ebbia ma fintzas pro Aristanis e is comunes a canta – ispiegat su Sìndigu -. Est pretzisa una solutzione pro fàghere a manera de aprovare su progetu.  Apo giai iscritu duas bortas a su Cussìgiu regionale, a su Presidente de sa Regione e a is Assessores cumpetentes”.

Sa manifestatzione de protesta previdet chi su grupu de partetzipantes a sa tziclopedalada fatzat una deviatzione in diretzione Turremanna, firmende.si dae is 9.45 a is 10.15 in su ponte Bau Mannu, puntu de cunfine intre is Comunes de Crabas e Aristanis pro sighire a pustis in diretzione de Santu Giuanne de Sinis.

“Est un’atzione simbòlica pro sensibilizare su legisladore regionale a pònnere remèdiu in presse a una situatzione chi non si podet atzetare e chi arriscat de nos fàghere perdere is finantziamentos chi sa Regione matessi nos at cuntzessu. Pro tantu isetamus a chie totu cheret apogiare sa càusa a pigare parte a custu eventu pro sighire a pustis sa die in bitzicleta a cara a Santu Srabadori e Santu Giuanne de Sinis” concruit Andrea Abis.

(M.G.S.) 

 

Tipo di notizia: 
notizie