Sa prima die de maju torrat sa Tziclopedalada de su Sinis

Image: 

 

 

Torrat a Crabas s’apuntamentu traditzionale de sa prima die de maju cun sa Tziclopedalada de su Sinis. S’Amministratzione ghiada dae su Sìndigu Andrea Abis paris cun s’assòtziu culturale Tzur – Santu Giuanne de Sinis, torrat a propònnere unu de is eventos prus isetados dae is famìllias  e dae is giòvanos de Crabas e de is biddas a canta, chi sinnat su comintzu de s’istasione calda.

S’editzione noa de sa manifestatzione, a pustis de duos annos de pàusa fortzada pro sa pandemia, ocannu tenet unu significadu de nàschida noa e si presentat comente eventu de iscoberta de su territòriu, proponende unu cuntatu lentu e cussente cun sa natura, in unu caminu chi passat in Crabas e in su Sinis.

“Sa tziclopedalada de sa prima die de maju est una manifestatzione chi tenimus a coro e chi cherimus torrare a propònnere, a pustis de sa firmada de custos annos, comente apuntamentu fissu, isetadu meda dae tzitadinos meda. Cherimus torrare a creare unu clima de normalidade, de festa e a manera particulare cherimus torrare a bìvere de su totu su territòriu nostru – narat su Sìndigu Andrea Abis -. Crabas e su Sinis tenent particularidades chi pro natura sunt is mègius pro unu turismu lentu, a pee e in bitzicleta, e pro lu promòvere pensamus chi siat de importu mannu sa presèntzia de pistas tziclàbiles chi rapresentant unu puntu firmu in sa progetualidade e programmatzione e a custu non rinuntziamus”.

Pro pòdere assagiare cun totu is sensos is bellesas de su territòriu in ue s’at a passare e assegurare a is partetzipantes una connoschèntzia prus profunda, s’assòtziu Tzur ocannu at a propònnere duos contos curtzos de is logos in ue s’at a fàghere tapa: Santu Srabadori de Sinis e Santu Giuanne de Sinis, cun un’introdutzione generale in antis de sa partèntzia.

Sa tziclopedalada cunsentit de godire de is bellesas naturalìsticas nostras e a su matessi tempus de fàghere atividade fìsica, faghende.nos fàghere una vida atzetàbile e sana. Crabas permitit de s’acostare a beru a s’ambiente pro more de atividades meda chi si podent fàghere in foras – ispiegat s’Assessore a su Turismu e a s’Isport Carlo Trincas - . Cun custa die damus su via a un’istasione chi si presentat de seguru positiva pro su chi pertocat is presèntzias. S’impignu nostru est pro fàghere a manera chi Crabas diventet una destinatzione primària fintzas pro chie s’impreu de sa bitzicleta est un’istile de vida, pro un’esperièntzia prus bera, a cuntatu cun s’ambiente e is persones chi bi bivent”.

Su programma previdet is protzeduras de iscritzione a partire dae is 8 in sa pratza Don Sturzo, cun partèntzia dae Crabas a is 9.30, cun una tapa mediana in Santu Srabadore e arrivu a Santu Giuanne a is 12.30. Is partetzipantes ant a pòdere seberare de passare sa die in sa praja o passigende pro iscobèrrere is bellesas naturalìsticas de cabu Santu Marcu o visitende is insediamentos istòricos e archeològicos de sa burgada. In is tapas s’ant a dare a is partetzipantes cositeddas de ristoru.

Comente momentu de giogu, a is 16.30 in antis de torrare a partire s’ant  a dare donos pro is diversas categorias de partetzipantes, comente pro esempru su prus giòvanu e su prus pagu giòvanu e chie imbatet dae prus a tesu. Is prèmios ddos ant a donare is assòtzios e is butegheris de sa zona.  

Si torrat a partire a cara a Crabas a is 17.30. S’avenimentu est abertu a totus. Is pitzinnos chi tenent prus pagu de 12 annos devent èssere acumpangiados dae unu mannu. Pro partetzipare si pagat 2.50 èuros e si tenet diritu a s’asseguratzione e a sa malliedda de s’eventu, finas chi bastant.

Si podent fàghere is pre-iscritziones in is ofitzinas Frades Camedda (connotu  Simbidau) in carrera Tharros 61/63. Si cussìgiat de si prenotare imbiende una e-mail a s’indirìtziu tzursangiovannisinis@gmail.com

(M.G.S.)

Tipo di notizia: 
notizie