Rassigna literària Istantanee D’autore. Monica Tronci Pau presentat “Il diario di Eleonora d’Arborea. L’infanzia di una regina”

Image: 

 

 

Sighit sa rassigna literària Istantanee d’Autore promòvida dae s’assessoradu a sa Cultura e dae su Servìtziu Biblioteca comunale. Chenàbura 18 de santandria a is 18.00 apuntamentu in su tzentru polivalente de carrera Tharros cun Monica Tronci Pau chi presentat su romanzu “Il diario di Eleonora d’Arborea. L’infanzia di una regina, (S’Alvure, 2022), acumpangiada dae Maria Cristina Manca e dae is leturas leadas dae is pàginas prus interessantes de su libru, a incuru de Manuela Pes e Sabrina Mureddu.

“Istantanee d’Autore” est sa rassigna de atòngiu chi si proponet de fotografare is pàginas de sa narrativa contemporànea sarda. Sa presentada s’at a fàghere cun un’ambientatzione medievale cun is bestimentas frunidas dae su Grupu Medievale Antica Turabolis” de Terraba, chi Monica Tronci Pau est sa fundadora, chi ddos ant a bestire cun una vestitzione chi at a dare a su pùblicu s’emotzione de bìvere in unu tempus legendàriu. 

Un’istòria iscrita cun unu vocabulàriu ricu e de interessu mannu, pensada pro is pitzocos ma chi est dende resurtados bonos fintzas intre is mannos. In is pàginas s’istòria de Aristanis giudicale est bida cun is ogros de una Lionora pitzinna, chi si esprimet cun su contu, intre veridades istòricas e fantasia, tenende contu  chi ddu at pagas novas seguras de sa pitzinnia de Lionora, fìgia de Marianu IV, cussa chi at a devènnere sa Giuighissa.

Su contu romanzadu de s’istòria de Lionora pitzinna e pitzochedda pigat ispuntu fintzas dae legendas meda, contende de usàntzias e traditziones de cussu tempus.

In su libru ddu at 30 illustratziones “istòricas” fatas cun disignos in biancu e nieddu e una filera de lìteras fatas cun s’istile de is lìteras miniadas medievales, òpera de sa matessi Monica Tronci Pau.

S’autora si òcupat dae su 1995 de rievocatziones istòricas a manera particulare de època medievale, sarda e giudicale. Artista de sa plastilina, disignadora e plasti-illustradora, at giai publicadu is Plastilibri, “Sa vida in su sattu”, “Is bidrureddas”, “Gli amici della Giraffa” e “Coloriamo gli animali”.

(M.G.S.)

 

 

 

Tipo di notizia: 
eventi