A pustis de Santu Giuanne, inauguradu in Crabas su segundu puntu in is prajas pro disàbiles in Mari Ermi

Image: 

 

 

Sighit in presse s’atividade de s’amministratzione comunale de Crabas e de s’Àrea Marina Proteta Penìsula de su Sinis Ìsula de Malu Entu a canta a is persones cun disabilidade fìsica: su mangianu de su 10 de austu in sa praja de Mari Ermi est istada inaugurada sa segunda praja in ue si podet intrare in carrotzina.

Unu resurtadu chi si realizat a pagas dies dae s’abertura de s’àrea de servìtziu in Santu Giuanne de Sinis e chi si ponet a servìtziu de chie tenet bisòngiu de agiudu pro godire de is abbas cristallinas de su Sinis sena pagare nudda.

“Semus cuntentos meda de èssere resurtados a garantire s’impreu de sa praja a totus – narat su Sìndigu Andrea Abis -. Oe agiunghimus un’àteru tassellu de importu chi ismànniat su livellu e s’oferta de unu logu chi pro su segundu annu at retzidu su reconnoschimentu Chimbe Velas de Legambiente, permitende de intrare a mare a chie tenet una disabilidade fìsica in una praja de una bellesa rara comente Mari Ermi. Su traballu de is Comunes est de importu mannu ma non bastat – sighit su primu tzitadinu -, torramus gràtzias a is assòtzios pro s’agiudu e isperamus in unu interventu de programmatzione de sa Regione, chi potzat contribuire a su finantziamentu e a sa gestione de installatziones comente custa in totu sa costa”. 

Fiant presentes a s’inauguratzione is cumponentes de s’assòtziu Sardegna Accessibile, su presidente Àlfio Uda, su vitze presidente Luigi Bacchis e sa segretària Luciana Hatfull, chi est fintzas s’ideadora de sa pàgina Facebook de s’assòtziu e su presidente de s’assòtziu Onlus Monsignor Felice Mastino, chi òperat in su tzentru de riabilitatzione Santa Maria Bambina, Luigi Salis.

“Nois de Sardegna Accessibile torramus gràtzias a totu s’amministratzione comunale pro àere fatu duos puntos in is prajas pro is disàbiles, unu de custos in una de is prajas prus bellas de sa Sardigna comente est Mari Ermi. Isperamus chi àteros amministradores sigant custu esempru ca est semper prus pretzisu ca finas a oe sunt duos ebbia is comunes de sa Provìntzia de Aristanis chi tenent logos in ue podent intrare persones cun dificultade motòria, Crabas e Bosa – at naradu su presidente de Sardegna Accessibile Alfio Uda -. Sa prima lege chi disciplinat sa netzessidade de nche bogare is barrieras architetònicas est de su 1971 e s’òbligu de garantire s’intrada a is prajas sardas gràtzias a àreas comente cussa chi inauguramus oe in Crabas ddu est fintzas in s’ordinàntzia balneare in vigore de sa Regione Sardigna publicada in su 2020 dae s’Assessoradu Regionale de is Entes Locales. Semus cumbintos chi su traballu nostru paris cun sa volontade polìtica ant a èssere de agiudu mannu pro gente meda”. 

“Sa dificultade de intrare a is logos pùblicos pro is disàbiles est unu problema culturale, dèpidu a su fatu chi non si dat su valore giustu a is persones cun dificultades de movimentu. Tocat de cumprèndere chi su disàbile diventat un’elementu chi atzèllerat is servìtzios e investimentos chi faghent sa richesa de sa sotziedade matessi. Sa tziviltade de una natzione si misurat pròpiu in funtzione de sa capatzidade de sustènnere e agiudare is persones fràgiles” narat cuntentu pro sa novidade de su logu  Luigi Salis, presidente de s’assòtziu Onlus Monsignor Felice Mastino.

Comente giai in Santu Giuanne, fintzas in Mari Ermi is disàbiles ant a pòdere arribare a faca a sa riva pro more de una  passerella longa, in ue ddu at duas prataformas cun is ombrellones de s’AMP. Ddu est sa cadrea Job e su servìtziu igiènicu a faca a is istallos pro sa firmada, custos puru pensados aposta pro garantire de si mòvere cun tranchillidade e sinnalados cun istrìscias grogas. Is gestores de su servìtziu de nolègiu curtzu Seanext, presente a faca a s’àrea de servìtziu, si sunt postos a disponimentu pro su suportu tècnicu: ant a èssere issos a monitorare su logu  e a custoire sa crae de is servìtzios.

“Una praja inclusiva est cussa chi permitit a totus de nde pòdere godire – at naradu s’Assessora a is Polìticas Sotziales, Sanitàrias e Assistentziales Laura Celletti -. Amus retzidu rechestas meda pro adeguare sa praja pro dare sa possibilidade a chie impreat sa carrotzina de si pòdere ispostare, oe semus prontos a ddu garantire gràtzias a s’agiudu de una rete ativa chi at permìtidu de nos coordinare pro fàghere custu servìtziu. Custu est unu puntu de partèntzia de importu pro àteros servìtzios in is annos chi ant a bènnere”.

S’àrea at a èssere ativa dae is 9 a is 19 dae su lunis a sa domìniga. De importu mannu sa presèntzia de sa turre de sarvamentu a mare a faca a sa praja, pro sa seguresa de is bagnantes. Su personale chi si òcupat de su servìtziu de sarvamentu at garantidu collaboratzione manna pro chi su tretu intre sa passerella e su bagnasciuga non siat ocupadu dae ombrellones e bursas, pro garantire su passàgiu.

“Amus fatu unu servìtziu chi at a pòdere funtzionare bene ebbia cun s’agiudu de totus – afirmat Massimo Marras, diretore de s’Àrea Marina Proteta de su Sinis -. Est de importu mannu a tènnere logos atzessìbiles ma est de importu puru  chi totus is chi andant a is prajas respetent is règulas de su vìvere tzivile, ponende.si a manera positiva e dende atentu a is netzessidades de is àteros. Gràtzias a is voluntàrios chi si sunt postos a disponimentu e faghimus apellu a su valore de su vìvere tzivile bonu”.

Fiat presente a s’inauguratzione fintzas su Vitze-prefetu vicàriu dot. Giuseppe Rania chi at faeddadu de una initziativa bella meda, s’Assessore a is Traballos Pùblicos Enrico Giordano chi at operadu paris cun s’Àrea Marina Proteta pro su coordinamentu de is traballos pro installare is duas àreas de intrada pro is disàbiles e unos cantos tzitadinos cun disabilidade fìsica chi ant a impreare su servìtziu.

Is duos assòtzios ant fatu tapa a pustis in Mare Mortu, in ue ddu est su pontile gallegiante cun su sollevadore a bandera pro s’intrada de is disàbiles in is barcas.

(M.G.S.)                                                                                                                                                 

 

Tipo di notizia: 
notizie