Prus de 300 partetzipantes a sa tziclopedalada de sa prima die de maju. “Is tzitadinos domandant sa seguresa istradale cun is pistas tziclàbiles”

Image: 

 

 

S’est fata sa prima die de maju sa tziclopedalada traditzionale chi ocannu s’est pòdida fàghere a pustis de duos annos de firmada fortzada pro neghe de sa pandemia. Prus de treghentos persones ant pigadu parte a sa tziclopedalada de su Sinis chi at fatu tapa in Santu Srabadori e in Santu Giuanne. In antis de sa partèntzia e a ogni tapa, s’assòtziu Tzur paris cun sa sotziedade cooperativa Penisola del Sinis, at presentadu su territòriu cun carchi momentu culturale de descritzione de is logos e de is sitos de interesse chi si podent visitare. A pustis de su pràngiu e de sa firmada in sa praja o in vìsita a su situ archeològicu de Tharros e a sa Turre ispagnola, ant premiadu is partetzipantes a sa loteria de su Sinis, gràtzias a sa collaboratzione de is sponsor de sa manifestatzione chi ant postu a disponimentu carchi regaleddu.

“Est istada una die de festa passada paris, chi at interessadu famìllias meda e pitzocos meda chi ant seberadu de passare una die intrea in s’ària aberta in bitzicleta. Semus soddisfatos ca ddu at partetzipadu gente meda, e custu datu mustrat chi dies comente custa sunt isetadas meda dae minores e mannos” at naradu su Sìndigu Andrea Abis.

Sa coa longa de bitzicletas in totu su mangianu at fatu tapa fintzas a Turremanna, firmende.si in su ponte Bau Mannu, puntu de cunfine intre Crabas e Aristanis, pro sa manifestatzione de protesta organizada dae s’amministratzione Abis. In chentinàias ant domandadu de isblocare su progetu pro sa realizatzione de s’asse pedonale e tziclàbile. Un’interventu pretzisu meda pro pònnere in seguresa is istradas provintziales chi collegant sa bidda de Crabas cun sa marina aristanesa.

Su Sìndigu Andrea Abis, paris cun cussigeris e assessores, at naradu chi “s’òpera, giai finantziada dae sa Regione pro 4 milliones de èuros, non podet èssere prus rinviada e pro custa firmada b’est s’arriscu de pèrdere su finantziamentu. Domandamus dae da tempus meda a su Presidente de sa Regione e a su Presidente de su Cussìgiu Regionale de intervènnere pro pònnere remèdiu a una situatzione chi non tenet sensu e chi blocat unu progetu giai finantziadu pro pònnere in seguresa un’istrada perigulosa meda. In custu momentu sa norma regionale previdet chi non si podet fraigare e non si podent fàghere cambiamentos a treghentos metros dae is lagunas, chi pro Crabas cheret nàrrere unu vìnculu sena sensu. Domandamus a sa Regione de normare a manera adeguada pro chi siat sanadu custu isfrègiu burocràticu e si pòngiat sa valutatzione de is progetos in mesu a su protzedimentu de autorizatzione imbetzes de una lege chi non permitit de fàghere perunu interventu”. “Si est beru chi tzitadinos meda faghent a mancu de passare in s’istrada chi collegat Crabas a Turremanna a pee o in bitzicleta – sighit Abis -, est beru puru chi àtera gente meda bi passat, ispetzialmente in is seros de istiu, currende perìgulu mannu chi deo non mi sento prus de abbalorare atzetende custa cosa”.

Su Sìndigu e s’amministratzione non cherent rinuntziare a un’istrada segura e chi diat abbalorare meda su territòriu.

“Faeddamus dae tempus meda de turismu lentu, de eco-sustenibilidade, de una proposta  turìstica de valore in unu paesàgiu naturalìsticu de bellesa manna. Ma nos depimus impignare pro chi de custu patrimòniu si nde potzat godire a beru chie bistat in custu logu e chie benit a ddu visitare. Sa punna nostra est cussa de pòdere dare pistas dedicadas e seguras a disponimentu de chie cheret bìvere su Sinis o si cheret mòvere in sa marina aristanesa” narat su primu tzitadinu.

“Amus apretziadu sa partetzipatzione de gente meda – at concruidu Abis -. Custu mustrat cantu su progetu siat de importu pro sa tzitadinàntzia chi isetat rispostas sèrias dae sa   polìtica”.

(M.G.S.) 

Tipo di notizia: 
notizie