Primu atòbiu pùblicu in contu de su Fèstival de sa botàriga 2022

Image: 

 

 

S’at a fàghere chenàbura 22 de abrile a is 15.30 in is locales de su tzentru polivalente de carrera Tharros, su primu atòbiu pùblicu pro sa definitzione de su Fèstival de sa Botàriga 2022. Ddu ant a pigare parte is amministradores comunales, is rapresentantes de is Assessorados regionales a su Turismu e a s’Agricultura, sa Fundatzione Mont’e Prama, sa Càmera de Cummèrtziu pro is Provìntzias de Casteddu e Aristanis, su Gal Sinis e s’assòtziu Flag Pescando Sardigna Tzentru Otzidentale.

Sa manifestatzione, arribada a sa de 19 editziones, ocannu si rinnovat e puntat a si sinnalare comente eventu turìsticu regionale mannu.

“A pustis de duos annos de suspensione fortzada cherimus torrare a comintzare cun un’eventu de portada manna chi at a distìnghere a Crabas comente logu de etzellèntzias eno-gastronòmicas e de is traditziones, a partire dae su produtu nostru printzipale, sa botàriga – narat su Sìndigu de Crabas Andrea Abis -. Su Fèstival tenet sa funtzione de afortigare sas presèntzias de is turistas e de abbalorare is filieras produtivas locales de is produtos agrìculos e de su binu”.

Intre is punnas de s’atòbiu, abertu a su pùblicu, ddu est cussa printzipale de detzìdere sa data de su Fèstival. Est de importu sa cundivisione de sa proposta pensada dae is progetistas e su coinvolgimentu de totu is partes interessadas dae s’eventu.

“In custa fase est istada definida una prima idea de istrutura portante de sa manifestatzione – ispiegat s’Assessore a su Turismu Carlo Trincas –. Pensamus chi siat de importu mannu a interessare totu is istitutziones e is privados in is detzisiones e in s’organizatzione de s’eventu. Primos intre totus is produtores, is ristoradores e is operadores de is istruturas de ritzetzione”.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
notizie