Praja de su Sinis: fatu su primu puntu in ue podent passare is persones cun disabilidade fìsica

Image: 

 

 

Crabas tenet unu primu puntu de intrada a sa praja dedicadu a is persones cun disabilidade fìsica.

In sa praja de Santu Giuanne de Sinis s’amministratzione comunale ghiada dae su Sìndigu Andrea Abis paris cun s'Àrea Marina Proteta at fatu un’àrea de servìtziu a gratis chi permitit de intrare a sa praja a chie si movet in carrotzina, cunsentende pro sa prima borta de si mòvere in autonomia dae sa màchina a sa praja.

“Gràtzias a custu progetu portadu a dae in antis dae sa AMP, in sa praja de Crabas dae oe podet intrare fintzas chie sufrit de disabilidade motòria. Su progetu apenas aviadu si agiunghet a cussu giai ativu in Mare Mortu chi cunsentit a is disàbiles de intrare a is barcas pro more de su sollevadore a bandera postu in su terminale de su molu gallegiante. Semus imbàtidos a un’àteru obietivu de importu” at naradu su Sìndigu Andrea Abis. S’àrea de Santu Giuanne como est servida dae bator giassos de pònnere is màchinas riservados a is disàbiles, chi si bient bene, postos a faca a sa passarella chi, partende dae su parchègiu, imbatet fnas a mare.

In sa passarella, chi in su comintzu portat una corda in ambas partes pro agevolare su percursu, ddu at una cadrea job e sunt istadas fatas tres prataformas laterales, ognuna cun unu ombrellone, in ue si podet passare sa die in comodidade. Sunt istados postos fintzas servìtzios igiènicos noos, pensados sceti pro is disàbiles. S’àrea est inditada cun cartellonìstica apòsita e onniunu at a pòdere contribuire a tènnere sa passarella neta dae sa rena e duncas s’at a pòdere impreare semper a manera perfeta.

“Amus fatu una praja dedicada e de agiudu a chie est custrintu a istare in sa carrotzina e a is acumpangiadores. In fatis s’àrea, essende dotada de una cadrea job, agiudat is familiares, faghende a manera chi non depant fàghere isfortzos mannos pro agiudare su disàbile a arribare a sa praja. Sa cadrea est semper a disponimentu e cunsentit de si ispostare in seguresa fintzas a cara a su logu de is servìtzios” ispiegat Massimo Marras, diretore de s'Àrea Marina Proteta Penìsula de su Sinis Ìsula de Malu Entu.

“Cun su puntu de intrada nou faghimus unu passu a dae in antis in contu de inclusione sotziale e calidade de sa vida - afirmat s’Assessora a is Polìticas sotziales, sanitàrias e assistentziales Laura Celletti -. In sa praja nostra ddoe fiant dae tempus is cadreas Job, ma sa novidade de importu de oe est chi permitint de arribare finas a mare. Nos diat agradare chi custu tipu de servìtziu potzat diventare sa règula e non s’etzetzione”.

Su servìtziu est ativu ogni die, dae su lunis a sa domìniga, dae is 9 de mangianu a is sete de merie. Is giòvanos de su Servìtziu tzivile chi òperant in sa riserva marina s’ant a  ocupare  onni die de montare e ritirare  is ombrellones.

Fiat presente in sa praja fintzas s’assessore a is Traballos Pùblicos Enrico Giordano.

(M.G.S.)

Tipo di notizia: 
notizie