Pròroga tèrmines maxi cuncursu Asmel – Iscadèntzia noa su 12 de maju

Image: 

 

 

Sunt istados prorogados finas a is 18,00 de giòbia 12 de maju is tèrmines pro sa partetzipatzione a su maxi cuncursu Asmel pro s'assuntzione in s’ amministratzione pùblica.

Su cuncursu, publicadu in sa Gazeta Ufitziale, Sèrie Cuncursos n. 29 de su 12 de abrile 2022, pertocat figuras professionales diversas, de ordinare in elencos, comente in s’art. 3-bis de su DL. n.80/2021, dae in ue is comunes sòtzios ASMEL e firmatàrios de acordu apòsitu de gestione assotziada ant a pòdere leare, pro assuntziones a tempus indeterminadu e determinadu, fintzas pro carchi esigèntzia de personale detada dae su PNRR.

Pro more de domandas meda chi sunt arribadas, sunt istados prorogados is tèrmines de iscadèntzia. Pro tantu, si podent presentare is candidaduras finas a is 18,00 de su 12 de maju 2022.

Is figuras professionales pro si pòdere propònnere pro is assuntziones a su Comune de Crabas sunt: 

  • 1 Istrutore Diretivu Amministrativu Contàbile
  • 1 Istrutore Diretivu Tècnicu
  • 2 Istrutores de vigilàntzia

Sa prova seletiva pro onni figura seberada cunsistet in domandas cun prus rispostas e s’at a fàghere dae a tesu.

Is domandas si devent trasmìtere in sa prataforma telemàtica www.asmelab.it Pro intrare tocat de tènnere su SPID.

Pro totu is informatziones si podet consultare su situ de Asmel  in su link: https://www.asmel.eu/elencodiidonei. Si podet fintzas iscrìere una mail a s’indiritzu asmelab.candidati@asmel.eu o telefonare a su nùmeru 081-7504515.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
avvisi