Pontile gallegiante: sa sentèntzia de su Tar dat resone a su Comune in totu e pro totu. Su ricursu de A.Di.Na. est privu de fundamentu

Image: 

 

 

Est istada publicada sa sentèntzia n.285 de su Tribunale Regionale de Sardigna in mèritu a su ricursu presentadu in su mese de làmpadas de s’annu passadu dae s’assòtziu A.DI.NA., chi pertocat s’installatzione de su pontile gallegiante in s’àrea de Mare Mortu dae s’Àrea Marina Proteta.

Su 14 de trìulas 2021, cun ordinàntzia de sa Càmera de Cussìgiu, su TAR Sardigna respinghiat sa rechesta de suspensiva presentada pro prudèntzia a pustis de su ricursu de A.DI.NA, e oe respinghet pro semper su ricursu cunsiderende.lu sena fundamentu e apogende sa tesi defensiva de s’Ente.

“Non semus ispantados dae una sentèntzia chi cunfirmat su chi s’Amministratzione comunale aiat naradu dae su primu momentu. Is giùighes ant istabilidu chi is motivos de su ricursu de A.DI.NA fiant totu sena fundamentu– narat su Sìndigu Andrea Abis -. Amus  bidu dae parte de s’assòtziu un’ategiamentu astiosu e prepotente meda chi at causadu unu ritardu mannu pro installare su pontile gallegiante, causende dannu a chie pràticat isport nàuticu, chi at pòdidu usufruire de su servìtziu dae su mese de trìulas ebbia, ma fintzas unu dannu econòmicu a is cassas comunales pro is costos prus mannos de su cantieri”.

Is ispesas prus mannas pro neghe de sa suspensione giuditziària sunt istadas pro s’afitu fintzas pro su mese de làmpadas 2021 de su box-ufìtziu aprontadu pro defensa e seguresa de s’àrea e assistèntzia a s’atracu, e su rimborsu de is billetes de s’aèreu a s’impresa chi fiat dèpida bènnere a Sardigna pro collaudare su sollevadore a bandera e chi non l’at pòdidu fàghere pro neghe de sa suspensiva cautelare.

Lassamus passare custu fatu cun motivatziones prus mannas in contu de su valore e de s’importu de is servìtzios pùblicos chi s’Àrea Marina Proteta podet dare a is tzitadinos, cun polìtica de tutela e sustenibilidade de sa pisca e de unu territòriu a forte vocatzione turìstica” cummentat su primu tzitadinu.

Su pontile gallegiante at rapresentadu una novidade de importu in su setore de is servìtzios de sa nàutica, portende a tèrmine cosas meda dae parte de su Parcu marinu. A livellu operativu at dadu unu puntu de aprodu tzertificadu dae s’AMP in intro de su litorale, adatu fintzas pro is persones cun disabilidade motòria pro more de su sollevadore a bandera chi at cunsentidu a totus s’intrada de is mezos nàuticos.

“Si su tempus at a èssere bonu e non ddu at a àere ritardos, dae su 6 de làmpadas at a partire s’installatzione de su pontile, chi contamus de tènnere operativu dae chenàbura 10 de làmpadas. In custa fase sunt finende is afidamentos – narat su diretore de sa riserva marina Massimo Marras -. S’annu passadu  is cuntzessas sunt istadas 95, 73 annuales, 19 mensiles e una setimanale. Amus retzidu cunsensos meda dae is utentes, cun sa pregunta de illonghiare su servìtziu in prus de is tres meses chi semus dende como.  Ocannu contamus de ativare fintzas s’impiantu de vìdeu-sorvelliàntzia in intro de su mese de làmpadas. Semus fidutziosos chi in s’istasione 2022 is nùmeros sighent a crèschere”.

(M.G.S.)

Tipo di notizia: 
notizie