Partit sa prima die de cabudanni su servìtziu de Asilu nido comunale

Image: 

 

 

Ant a partire sa prima die de cabudanni is atividades de s’asilu nido comunale. In su giardinu de s’asilu s’est fata sa riunione de comintzu de annu cun is genitores de is iscritos a nou pro presentare su servìtziu, a sa presèntzia de su Sìndigu Andrea Abis, de s’Assessora a is Polìticas Sotziales, Sanitàrias e Assistentziales Laura Celletti e de is operadoras de sa cooperativa de gestione.

Un’atòbiu in ue mamas e babbos ant tentu totu is informatziones in contu de is modalidades de fruitzione, oràrios e organizatzione de is mangianos. Giai dae sa prima die at a èssere ativa fintzas sa mensa, cun is pastos preparados in ie.

 “Si tratat de unu servìtziu richiestu meda in Crabas, e is primos a nde tènnere benefìtziu sunt is pipios, chi giai dae cando sunt piticos meda isvilupant prus cumpetèntzias e capatzidade de relatzione pròpiu gràtzias a su cuntatu cun is fedales – at decraradu s’Assessora Laura Celletti -. In prus, a tènnere sa possibilidade de si pòdere serbire de s’asilu nido est semper prus unu sinnale de progressu, ca sa fèmina biet garantidu su diritu de traballare e is famìllias podent programmare is dies cun sa seguresa de unu servìtziu de calidade pro is fìgios”.

In s’istrutura comunale s’ant a fàghere acontzos gràtzias a is fundos de sa  Programmatzione territoriale e de su Pnrr. Crabas infatis est intrada dae pagu tempus in sa graduatòria de is Comunes chi ant otentu su finantziamentu europeu de su Pianu natzionale de ripresa e resilièntzia, cun unu progetu de 1 millione e 136 mìgia èuros. Is traballos s’ant a fàghere a manera de non creare disàgios a is famìllias. “Fintzas s’Asilu nido rientrat in su pianu #ScuoleSicure chi s’amministratzione portat a dae in antis dae duos annos. Apo fatu a ischire a is genitores chi dae como a pagu tempus ant a partire is traballos pro sa cobertura noa de s’iscola cun un’investimentu de chentu mìgia èuros mentres cun su progetu de su Pnrr prevididu in su 2023 s’asilu at a èssere acontzu e potentziadu dae baranta a sessanta postos, cun unu livellu artu de calidade architetònica e impiantìstica – ispiegat su Sìndigu Andrea Abis -. Est de importu mannu a partetzipare a is bandos de su Pnrr e atzèdere a is fundos”. Su progetu previdet traballos in intro cun sa punna de dare unu servìtziu a unu nùmeru prus mannu de famìllias. Is traballos s’ant a fàghere fintzas in fora, in sa parte in ue ddu est su giardinu chi at a èssere impreada dae operadores, pipios e genitores.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
notizie