Partidu in su Sinis su servìtziu de sarvamentu in mare

Image: 

 

 

Est partidu sàbadu 9 de trìulas su servìtziu de sarvamentu in mare in su Sinis.

“Ocannu tenimus carchi dificultade tenende contu chi sa Regione nos at assignadu unu contributu finantziàriu prus bassu meda in cunfrontu a is netzessidades de unu Comune chi depet gestire chilòmetros meda de costas e prajas cun gente meda.  – narat su Sìndigu Andrea Abis -. Is paràmetros noos impreados dae sa Regione podent tènnere una resone in teoria, ma in pràtica nono, ca dant a Crabas is matessi contributos, o fintzas prus bassos, de àteros logos prus pagu perigulosos. Semus custrintos pro tantu a fàghere unu servìtziu conditzionadu a is possibilidades nostras de integratzione cun resursas de su bilàntziu comunale – sighit su Sìndigu Andrea Abis -.  Ocannu s’istasione turìstica est partida cun antìtzipu mannu in cunfrontu a is duos annos colados, gràtzias a su tempus bonu e a sa netzessidade de essire a pustis de tempus meda de presonia fortzada. Cussu de su sarvamentu in mare est unu servìtziu de importu mannu pro sa seguresa de is bagnantes in is prajas e creimus chi serbat sa presèntzia de is operadores pro su sarvamentu giai dae sa prima chida de trìulas”.

Ant a èssere bator, ocannu puru, is turritas presentes in is prajas de Santu Giuanne de Sinis, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi.

In su mese de trìulas su servìtziu ddu at a èssere in is coas de chida, cun oràriu de sighidu dae is 10 a is 18. In austu s’isperat de tènnere su servìtziu onni die, fintzas pro more de contributos noos. Is bagninos ddu ant a èssere finas a su 4 de cabudanni, cun possibilidade de pròroga.

Is sugetos impiegados sunt deghe, duos pro ogni postatzione prus àteros duos a rotatzione, pro garantire su servìtziu in is dies de riposu de is primos. 

Is figuras de sarvamentu si agiunghent a cussas giai presentes de is Sentinellas de su Sinis, chi dae làmpadas presìdiant sa costa paris cun Àrea Marina Proteta e Legambiente, pro informare is turistas in contu de su valore naturalìsticu de is logos e de is ordinàntzias in vigore, comente su divieto de fumare in is prajas e cussu de si nche leare sa rena de cuartzu, istende atentos meda fintzas a su perìgulu  de si nche dda leare in is telos de mare e in is bursas. “Ocannu amus crèschidu sa cartellonìstica, in ue est posta in craru sa normativa comunale fintzas in contu de sa presèntzia de animales in sa praja, e a custos sunt dedicadas bator àreas dog-friendly in Santu Giuanne de Sinis, Funtana Mèiga, Maimoni e Portu Suedda” ispiegat su primu tzitadinu.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
notizie