IN PARTÈNTZIA IS CANTIERIS IN SU “LUNGO–STAGNO”: UN’ORDINÀNTZIA DE SU SÌNDIGU PRO PÒNNERE IN SEGURESA SU PONTE DERRUTU DE SU POTU

Image: 

 

 

Su 12 de ghennàrgiu est istada fata un’ordinàntzia contingìbile e urgente dae su Sìndigu Abis, pro pònnere in seguresa su ponte pedonale de linna in localidade Su Potu, giai perigulante, proibidu de impreare dae annos e chi in is dies passadas nch’est rutu de su totu.

S’interventu at a èssere fatu a presse dae s’Ufìtziu Tècnicu Comunale, leende.nde s’istrutura de linna chi, calende.nche in s’abba de su canale emissàriu de s’istagnu, faghet de impedimentu e creat perìgulu a totus. Pro custu s’ordinàntzia de su Sìndigu, publicada in s’Albo Pretòriu de su Comune, disponet fintzas de proibire su passàgiu in is logos a canta a is ispundas.

“Cando nos semus insediados sa situatzione de is pontigheddos de linna de sa zona de s’istagnu fiat oramai cumpromìtida e non si podiat recuperare prus ca non si fiat fata sa manutentzione” – decrarat su Sìndigu Andrea Abis - “Est un’antitzipatzione pretzisa de unu programma mannu pro torrare a cualificare su “Lungo – Stagno” chi est partende, cun

unu primu loto de prus de 1 millione de èuros. In is chidas chi benint ant a partire is traballos de tres progetos diversos chi ant a interessare sa zona dae carrera Gallura finas a sa turre de Su Potu”.

Su cantieri chi at a èssere ativadu dae inoghe a pagu tempus at a èssere cussu chi at a interessare is traballos dae s’àrea nord finas a sa pratza Stagno, cun unu finantziamentu de giai 180 mìgia èuros, otènnidu dae su Comune pro more de àere partetzipadu a unu bandu de su Gal Sinis, mentres is àteros duos progetos pertocant su tretu dae sa Pratza Stagno finas a sa turre e sunt finantziados dae sa Programmatzione Territoriale cun unu investimentu de 850 mìgia èuros.

“Su Comune de Crabas est partetzipende, cun s’Unione de is Comunes de su Sinis, a sa manifestatzione de interesse de sa Regione Sardigna pro su finantziamentu de su segundu loto chi at a permìtere de cumpletare su programma “Lungo Stagno” cun is òperas chi immoi non tenent ancora finantziamentu” concruit su Sìndigu.

(M.G.S.)

Tipo di notizia: 
notizie