Novas

10 Novembre 2022
    In su Sinis de Crabas si contant 75 nuraghes cun una densidade de prus de unu nuraghe pro ogni kmq. Faghent totu parte de sa classe de is nuraghes a...
09 Novembre 2022
    Cun ùndighi votos a favore, unu chi no at votadu e unu contràriu, eris su Cussìgiu comunale at aprovadu su Pianu Reguladore nou pro su campusantu,...
08 Novembre 2022
    Sighit sa rassigna literària Istantanee d’Autore promòvida dae s’assessoradu a sa Cultura e dae su Servìtziu Biblioteca comunale. Chenàbura 11 de santandria a...
08 Novembre 2022
    In intro de su 30 de santandria si podet presentare sa domanda pro s’iscritzione in s’Albu de is persones idòneas a s’ufìtziu de iscrutadore de sègiu...
07 Novembre 2022
    Sunt nùmeros record cussos chi resurtant dae s’istiu 2022 in is plajas e in is istruturas de Crabas. Responsàbile puru sa gana de torrare a partire chi at...
04 Novembre 2022
    Sa Fundatzione Mont’e Prama, paris cun s’assessoradu regionale a sa Cultura de sa Regione Sardigna e su Comune de Crabas, pigat parte a sa tzelebratzione de sa...
03 Novembre 2022
    Dae su 4 a su 6 de santandria, in Crabas, s’at a fàghere s’eventu finale de Sea, Sail & Surf for Parkinson (S4P), progetu Europeu chi promovet sa...
27 Ottobre 2022
    Cun detèrmina n.429 de su 17.10.2022 est istadu aprovadu s’avisu pùblicu chi pertocat sa mesura regionale "Rèdditu de inclusione sotziale - L.R. n. 18/...
27 Ottobre 2022
    Est abertu unu bandu pùblicu pro assignare is contributos a integratzione de is cànones de locatzione pro s’annu 2022. TÈRMINES DE PARTETZIPATZIONE A...
26 Ottobre 2022
    Si informant is interessados chi a pustis de sa Delìbera de Giunta Regionale n. 31/2 de su 13 de santugaine de su 2022, s'Agentzia Agris Sardigna at fatu...
25 Ottobre 2022
    Sunt istados ativados is interventos chi sighint pro su deretu a s’istùdiu pro is istudiantes.  1. BURSA DE ISTÙDIU REGIONALE (a.s. 2021/2022) Pro...
25 Ottobre 2022
    Sa Biblioteca comunale, cun s’assessoradu a sa Cultura, comintzat s’atòngiu cun una rassigna literària noa, “Istantanee d’Autore”. Unu progetu chi cheret...
19 Ottobre 2022
    Custu merie est istadu inauguradu in Solanas s’impiantu isportivu comunale, una novidade dedicada a is prus giòvanos, chi s’inserit in unu progetu mannu...
19 Ottobre 2022
    Cun custu bandu pùblicu si cheret seletzionare un’espertu tècnicu pro dd’afidare s’incàrrigu de diretzione de is atividades collegadas a s’Iscola. In...
18 Ottobre 2022
    Sunt ativos dae su 17 de custu mese su Portale Genitores e s’Aplicatzione ComunicApp, impreados dae s’amministratzione comunale ghiada dae su Sìndigu Abis...