Is Iscurtzas de Crabas rinnovant sa traditzione de Santu Srabadoeddu

Image: 

 

 

Sunt is fèminas is chi ant a abèrrere sa festa in onore de Santu Srabadoi in Crabas, unu comintzu cummovente e de una bellesa ispantosa.

In treghentos si nde sunt abigiadas a mangianu chitzo pro onorare sa traditzione e acumpangiare a pees nudos Santu Srabadoeddu a su santuàriu de campagna.

Sa protzessione de su 26 de austu est su primu apuntamentu de importu in su calendàriu de sa Festa de Santu Srabadoi 2022, coordinada dae su Comune de Crabas cun su contributu finantziàriu de s’Assessoradu regionale a su Turismu pro is Eventos  Identitàrios Mannos de sa Sardigna e s’organizatzione de su Comitadu Santu Srabadoi 2022, de s’Assòtziu Is Curridoris, de s’Assòtziu Santu Srabadoeddu e s’agiudu de s’Assòtziu Entes Locales pro s’Ispetàculu.

A pustis de sa beneditzione de su pàrracu Don Giuseppe Sanna e acumpangiadas  in protzessione peri is bias de Crabas fintzas dae su Sìndigu Andrea Abis, is fèminas ant sighidu su caminu a cara a su Sinis.

Su passu lèbiu, ritmadu dae sas pregadorias e dae sos càntigos, antìtzipat sa cursa chi a coa de chida at a bìere is òmines chi portant in salvu s’istàtua de Santu Srabadoi dae is incursores, comente cheret sa traditzione. Sa protzessione dedicada a Santu Srabadoeddu est partida dae sa crèsia de Santa Maria a is 6,45 in diretzione de su Santuàriu de Santu Srabadoi in s’istrada isterrada chi si narat Camminu de su Santu.

“Est unu percursu de fadiga e suferèntzia– narat Anna Rita Minnai, cumponente de su Cda de s’Assòtziu Santu Srabadoeddu -, in ue sunt duos is momentos prus emotzionantes, sa partèntzia e s’arrivu. Cando si comintzat, a s’arbèschida, est s’ora de sa riflessione e de sa meditatzione; a pustis cando s’arribat a s’acabu de sa protzessione, est su momentu de sa cuntentesa”.

Is colores sunt cussos antigos de is imbustos de brocadu, chi istringhent in su chintu is camisas biancas ricamadas. Is gunneddas longas a pinnigas finint a subra de is pees iscurtzos. Is mucadores, lassados in eredidade dae is mamas a is fìgias pro generatziones, inghìriant is caras emotzionadas de is devotas a su Santu. Nàschida in tempus passadu cando is famìllias s’ispostaiant dae sa bidda a Santu Srabadoi pro sa novena, sa protzessione ammentat s’istòria de is fèminas de unu tempus e est istada torrada a bogare a campu in is annos Otanta pro more de sa mugere de su presidente de assora de su comitadu organizadore, chi aiat detzisu de sighire cussa protzessione de is fèminas chi oramai faghet parte de una de is traditziones prus cummoventes de s’istòria de Crabas.

Cun sa nàschida de s’Assòtziu, comente is òmines fintzas is fèminas si sunt organizadas in grupos de una bintina de cumponentes, cun turnos pretzisos chi istabilint is puntos in ue s’istàtua e sa bandera passant dae manu in manu. Is grupos sunt batòrdighi, prus un’àteru de cussas chi non portant su costùmene.

Cun sa protzessione de is iscurtzas sa bidda at dadu su via a is tzelebratziones pro Santu Srabadoi chi ant a sighire finas a lunis 5 de cabudanni. Ogni sero, a partire dae is 17.00, in preparatzione de sa festa manna de su 3 e de su 4 de cabudanni, is novenas in limba sarda ant a acumpangiare is fideles e s’àtera gente in unu caminu cummovente de fide e de devotzione.

A pustis de duos annos de firmada, una folla in festa at retzidu is iscurtzas cando sunt arribadas a su novenàriu.

Amus comintzadu sa festa in sa manera mègius, cun unu clima perfetu, in serenidade e cuntentesa torrende a bìvere is emotziones chi non bivìamus prus pro is duos annos de firmada. Custu est un’augùriu bellu pro sa manifestatzione manna chi comintzat oe” at naradu su Sìndigu Andrea Abis.

A partire dae sàbadu 27 de austu, comintzat puru sa festa tzivile, cun su cuntzertu de su grupu Sonadas a is 22,00 in sa pratza printzipale de Santu Srabadoi. Domìniga 28 de austu Maria Giovanna Cherchi e martis 30 de austu su grupu Kàntidos.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
notizie