Graduatòria definitiva servìtziu Asilu “Nido” Annu Educativu 2022/2023

Image: 

 

 

Cun Determinatzione n. 296 de su 27.07.2022 est istada aprovada sa graduatòria definitiva chi pertocat is iscritziones noas pro s’annu iscolàsticu 2022/2023.

Pro s’annu educativu 2022/2023 s’Asilu “Nido” podet retzire màssimu 40 pitzinnos.

Is domandas de iscritzione arribadas pro s’annu educativu 2022/2023, in intro de su tèrmine de su 30.06.2022, sunt in totu 43 (13 cunfirmas + 30 iscritziones noas).

Si informant is genitores interessados chi su servìtziu, salvu imprevistos, at a partire dae su 1 de cabudanni 2022.

Determinatzione e graduatòria definitiva si podent agatare in su situ de su Comune.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
avvisi