Graduatòria definitiva Bonus Sotziale Ìdricu Integrativu - annu 2022

Image: 

 

 

Si faghet a ischire chi cun Detèrmina n.293 de su 26.07.2022 est istada aprovada sa graduatòria definitiva de is benefitziàrios residentes pro sa cuntzessione de su  “Bonus Sotziale Ìdricu Integrativu”- annu 2022.

S'elencu, aprontadu dae s’Ufìtziu Servìtzios a sa Persone, est divididu gosi:

  • ALLEGADU A1: elencu benefitziàrios utèntzias DIRETAS cumpostu dae n. 177 utentes;
  • ALLEGADU A2: elencu idòneos non benefitziàrios pro mancàntzia de resursas, utèntzias DIRETAS e INDIRETAS, cumpostu dae n. 69 utentes.

S’elencu definitivu de is benefitziàrios s’at a trasmìtere a s’EGAS in intro de su 30.07.2022.

A tutela de sa riservadesa de ogni tzitadinu, is allegados ant a èssere publicados in forma anònima. Sa detèrmina e is allegados si podent iscarrigare dae su situ de su Comune de Crabas.

(M.G.S.)

Tipo di notizia: 
avvisi