Fèstival de sa Botàriga. Crabas ponet in mustra su produtu suo prus pretziosu

Image: 

 

 

Dae chenàbura 9 finas a domìniga 11 de cabudanni Crabas at a èssere pro tres dies unu tzentru produtivu e eno-gastronòmicu, unu logu pùblicu abertu e inclusivu, in gradu de favorèssere sa connoschèntzia de sa botàriga e de is àteras produtziones de su territòriu, creende retes de collaboratzione intre produtores e ristoradores e, a su matessi tempus, acumpangende sa gente a iscobèrrere su territòriu de is Gigantes. Unu Pre-fèstival su 9 de cabudanni at a introduire s’eventu chi s’at a fàghere sàbadu 10 e domìniga 11, cun is assàgios e is ispetàculos in is pratzas.

Dae prus de binti annos, intre sa fine de austu e is primas dies de cabudanni, Crabas dèdicat a s’oro suo, sa botàriga de pische de ponte, una manifestatzione chi dat s’oportunidade de assagiare custu produtu tìpicu fatu segundu is retzetas de sa traditzione de su logu.

Pro s’editzione n.19, in programma su  9, 10 e 11 de cabudanni 2022, s’eventu est organizadu dae su Comune de Crabas cun su contributu de sa Fundatzione de Sardigna, sa Càmera de Cummèrtziu de Casteddu e de Aristanis, su Gal Sinis, su Flag Pescando, Slow Food e cun s’agiudu de s’Assòtziu Entes Locales pro is Atividades Culturales e de Ispetàculu e leat su sinnificadu de Fèstival, ponende in mustra su produtu suo prus pretziosu e interessende totu is protagonistas de unu territòriu fatu de produtos de mare e de terra, de istòria millenària e de traditziones semper bias, e ddu at a fàghere a manera noa.

“Ocannu sa  manifestatzione est prus de calidade e presentat una proposta in prus de s’assàgiu ebia. Gràtzias a un’istùdiu atentu de su produtu finale chi cherimus dare e a sa collaboratzione cun is partner e isponsor, oe su Fèstival si proponet comente un’esperièntzia arta, fata de sabores, ispetàculu, trasmissione de ischires, cunvegnos.  S’intentu nostru est cussu de promòvere su valore de sa botàriga, de s’ispetzialidade e unitzidade de Crabas, onorende.la cun unu eventu de cultura eno-gastronòmica chi creschet e chi cheret  atirare unu pùblicu mannu e prus atentu e invitante pro is mercados” decrarat su Sìndigu de su Comune de Crabas Andrea Abis.

Su progetu Fèstival de sa Botàriga mirat a abbalorare e a promòvere sa cultura, s’istòria e sa produtzione de sa botàriga, sa reina de unu territòriu ricu de etzellèntzias e oportunidades. Sunt is cunvegnos, is ispetàculos de coghina e is laboratòrios de coghina, is novidades printzipales de s’eventu, a sa presèntzia de espertos de pische e de eno-gastronomia e de tres chef istellados, chi ant a propònnere sa cumpetèntzia issoro cun assàgios e dibàtidos coordinados dae is giornalistas de is testadas printzipales de su setore e de s’istampa regionale.

Su fèstival de sa Botàriga 2022, in is intentziones de is organizadores, naschet pro cumpartzire cun is bisitadores sa cultura e is etzellèntzias de totu su Sinis, ponende a su tzentru de is initziativas is temas de sa sustenibilidade e de sa tzertificatzione de màrchiu ISO20121 – eventos sustenìbiles.

A presentare s’eventu, Barbara Argiolas, curadora de su progetu pro su Comune cun s’Assòtziu Entes Locales pro is Atividades Culturales e de Ispetàculu. “Su Fèstival de sa Botàriga est una festa populare, unu momentu pro bìvere sa cultura de unu logu. Cun sa botàriga si cheret pònnere paris totu sa produtzione agru-alimentare, vitivinìcola e de su pische de su territòriu chi si cunfrontat cun s’esternu: custu est su sensu de sa  partetzipatzione de is ristoradores, ma fintzas de chef istellados chi cun is pratos ant a dare s’impronta issoro a is etzellèntzias de su territòriu: sa botàriga, sa crannatza e totu is produtos locales. Est unu percursu longu, ma cherimus provare a fàghere unu passu cuncretu de integratzione de is filieras pro fàghere a manera chi su territòriu de Crabas e de su Sinis potzat rispòndere a una domanda de biagiadores semper prus in chirca de logos e comunidades inseridos in paesàgios produtivos de valore culturale artu: is eno-gastro-turistas”.

“Sa botàriga – ispiegat s’Assessore a su Turismu Carlo Trincas - podet rapresentare pro Crabas un’oportunidade de isvilupu de importu e su Fèstival una manera pro fàghere propaganda pro totu su setore de sa pisca, de s’agricultura e de is binos, faghende a manera de ativare protzessos virtuosos de integratzione de is filieras produtivas acapiadas a sa pisca e a s’agricultura cun cussas de su turismu. Intre is novidades ddu est s’ispostamentu de sa data, unu sèberu fatu pro islonghiare s’istasione de su turismu”.

In is dies de su Fèstival in is pratzas de su tzentru istòricu ddu at a èssere sa mustra mercadu de is produtores de su territòriu e s’ant a pòdere bisitare is aziendas chi produint sa botàriga, is cantinas e is aziendas agrìculas de su logu. Cuntentu meda Alessandro Contini, chi cun s’azienda  Cantine Contini est su sponsor de s’eventu. “Cun su  Fèstival abbaloramus paris is duos produtos chi rapresentant is etzellèntzias eno-gastronòmicas de su logu, sa botàriga e sa crannatza.  Un’unione chi s’est pèrdida in su tempus e chi creimus chi devet èssere esaltada e fata connòschere, ca est s’istrada giusta pro una promotzione gastronòmica e culturale”.

“Custa initziativa rapresentat un’oportunidade ùnica pro is produtores e pro su territòriu de Crabas. In custa manera si resurtat a unire sa cultura, su turismu, su paesàgiu e s’ambiente cun is produtos de mandigare e de bufare de calidade arta meda, siat de sa pisca e siat de sa terra. Sa punna est cussa de afortigare sa cooperatzione cun sa produtzione locale a favore de una promotzione regionale, natzionale e internatzionale” at naradu Alessandro Murana, presidente de su Gal Sinis e de su Flag Pescando.

Finidu su Fèstival, in su mese de santugaine, sa Càmera de Cummèrtziu de Casteddu – Aristanis at a organizare un’asta pro promòvere ancora de prus sa produtzione de su logu de sa botàriga.  “S’avaloramentu de is produtos locales passat fintzas peri atziones ispetzìficas – at naradu su Vitzepresidente de sa Càmera de Cummèrtziu de Casteddu e Aristanis Nando Faedda -. Ant a èssere presentados e postos a s’asta is mègius petzos de botàriga produida in Crabas, pro chi crescat sa cussèntzia de sa calidade de su produtu originale. Pro s’eventu ant a èssere presentes is prus mannos chef natzionales e internatzionales e s’istampa de su setore”.

Est online su situ dedicadu a su Fèstival, www.festivaldellabottarga.it, in ue sunt disponìbiles totu is informatziones, su programma, sa presentatzione de is chef,  de is òspites e de is partetzipantes, ristoradores e produtores.

Pro cale si siat informatzione si podet imbiare una mail a custu indiritzu: info@festivaldellabottarga.it.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
notizie