Cuncursu Istrutore de vigilàntzia - Cunvocatzione candidados prova iscrita

Image: 

 

 

Cuncursu pro esames pro duos postos de Istrutore de vigilàntzia categoria C, a tempus prenu e indeterminadu, cun riserva de unu postu a favore de is voluntàrios de is Fortzas Armadas.

Sunt ammìtidos a sa prova iscrita totu is candidados chi ant a àere tentu s’idoneidade a sa prova de abilidade fìsica de su 20/01/2023. S’elencu de is ammìtidos a sa prova iscrita at a èssere publicadu  in intro de su 23/01/2023.

Sa prova iscrita s’at a fàghere su 25 de ghennàrgiu a is 9.50 in sa prataforma Meet:

COMENTE SI PREPARARE E COMENTE FÀGHERE S'ESAME

1. RECHISIDOS OBBLIGATÒRIOS: 15/5 dies in antis de sa die de s’esame

 • lèghere e sighire cun atentu sa ghia in s’indiritzu www.concorsonline.it/guida/ 
 • fàghere cun resurtadu bonu su TEST DEMO – Serbit pro averiguare chi su computer siat prontu pro s'esame
 • Agatare  unu positzionamentu giustu pro su smartphone
 • Garantire una connessione adeguada
 • Garantire su funtzionamentu de is aparèchios eletrònicos
 • Domandare assistèntzia tècnica a su màssimu 5 dies in antis

2. SA DIE DE S'ESAME: PRESENTA.TI PUNTUALE a s’ora de cunvocatzione e sighi bene is puntos chi sighint:

 • AS A FÀGHERE S'ESAME (domandas o tema) EBBIA DAE SU COMPUTER in ue as fatu cun èsitu bonu su TEST DEMO. As a pigare parte a sa videocall dae smartphone o tablet in GOOGLE MEET -> partètzipa cun unu còdighe -> inserire su còdighe istàntzia -> domandare de partetzipare.
 • Si non si biet niunu in s’istàntzia o si ddu at dificultade de connessione domanda luego assistèntzia cun is canales whatsapp (+39 3494359561) o in su situ www.concorsonline.it
 • S'esame s’at a fàghere ebbia cun su PC (non smartphone, non tablet). No abèrrere nudda in su computer finas a cando non benit rechestu dae su personale de concorsonline.it in intro de s’istàntzia virtuale (meet)
 • Abarra a sa sola e sighi totu is inditos dados
 • No imprees àteros aparèchios eletrònicos / libros, o àteru.
 • Abarra collegadu pro cantu durat s'esame

INFORMATZIONES E AVERTÈNTZIAS

 • No impreare hotspot dae smartphone – custu rendet su collegamentu instàbile cun s’arriscu de annullare sa prova
 • Torrare a fàghere semper su test DEMO carchi die in antis de ogni esame
 • Is problemas de su computer non si podent risòlvere sa die de s'esame. Sa domanda de assistènzia cheret fata in is dies in antis pro tènnere s’agiudu de unu tècnicu
 • Tocat de fàghere test cun Google Meet in antis pro non tènnere problemas cun su smartphone. Si podet impreare unu computer a su postu de su smartphone/tablet
 • Is candidados chi non s’ant a presentare in sa data, ora e istàntzia istabilida o no ant a domandare luego assistèntzia tècnica cun whatsapp dae sa pàgina assistèntzia de www.concorsonline.it ant a èssere cunsiderados assentes dae sa prova.
 • Is candidados chi non rispetant is rechisidos, is inditos dados e/o inditados in sa ghia (software, internet, test vàrios, ambiente no adatu, e àteru) ant a èssere cunsiderados no idòneos a fàghere sa prova provochende esclusione o interrutzione.
 • In sa ghia ddu est totu su chi su candidadu devet ischire. Sa ghia est longa e ispiegada bene a manera chi totu, sighende.dda  passu pro passu, si potzant preparare bene.

(M.G.S.)  

Tipo di notizia: 
bandi