In Crabas est totu prontu pro sa Festa de Santu Srabadoi e sa Cursa de is Iscurtzos 2022

Image: 

 

 

Coordinada dae su Comune de Crabas, cun su contributu finantziàriu de s’Assessoradu Regionale a su Turismu de sa Regione Sardigna pro is Eventos Identitàrios Mannos de sa Sardigna e s'organizatzione afidada a su Comitadu de is festegiamentos Santu Srabadoi 2022, a is Assòtzios Is Curridoris e Santu Srabadoeddu e cun s’agiudu de s’Assòtziu Entes Locales pro s’Ispetàculu, s’editzione 2022 de sa Protzessione cummovente de Santu Srabadoi rapresentat pro sa comunidade de su Sinis una partèntzia noa in mannu de s’eventu, a pustis de duos annos de firmada impostos dae su Covid.

“Ocannu podimus torrare a sa normalidade e ddu faghimus a sa manera mègius, dende istabilidade e seguresa a s’eventu, faghende sistema intre is printzipales sugetos interessados: is duos assòtzios, su comitadu organizadore e su Comune. Una collaboratzione chi non s’est bida mai in s’istòria locale e pro more de custu s’at a pòdere fàghere afidamentu subra sa capatzidade amministrativa e de coordinamentu finantziàriu de su Comune, chi in custa manera mìnimat sa burocratzia e is responsabilidades deretas pro is àteros organismos” afirmat su Sìndigu Andrea Abis.

Tres sunt is pilastros mannos de s’organizatzione de unu de is eventos de sa traditzione religiosa e tzivile prus importantes in su territòriu regionale: sa cunservatzione e amparu de sa traditzione, sa seguresa generale e sa promotzione.

Totu is aspetos acapiados a sa seguresa de is eventos a partire dae ocannu sunt totu a càrrigu de su Comune.

“Est unu argumentu de importu mannu e chi in is annos at dadu dificultades mannas de gestione a is promotores – ispiegat Abis -. Dae s’editzione 2022 su Comune si òcupat de su pianu de sa seguresa, a partire dae sa Cursa pro arribare a is ispetàculos. Sa novidade programmada dae s’amministratzione comunale est s’àere fatu un’asseguratzione contra de is infortùnios a defensa de totu is partetzipantes a sa Cursa de is Iscurtzos” ispiegat Abis.

Fintzas s’àere torradu a fàghere s’asfaltu in sa SP6, a penas finidu, faghet parte de su pianu de is interventos: is cunditziones de degradu mannu de s’asfaltu ant semper dadu dificultades mannas a is curridores in su caminu “ma is cunditziones de ocannu, si non si fiat fatu custu interventu, aiant pòdidu tènnere conseguèntzias malas e dannos a is persones” sighit Abis. Est istada fata puru, cun tempus, sa manutentzione de s’istrada bianca de su percursu, su Camminu de su Santu, a manera chi nde potzat tènnere benefìtziu fintzas sa protzessione de Santu Srabadoeddu fata dae is fèminas chi dat su via a sa festa. B’at a àere fintzas àreas de parchègiu bene nòdidas, cun divietu de firmada in s’istrada provintziale a costas a su villàgiu. 

Amus chèrridu chi su tzentru de sa festa esseret abarradu in is manos de su comitadu e de is assòtzios, chi gràtzias a custa gestione noa si podent ocupare de is festegiamentos e de is aspetos tècnicos acapiados a sa Cursa de is Iscurtzos e a sa protzessione de is fèminas, lassende sa burocratzia – ispiegat s’Assessore a su Turismu Carlo Trincas –. Su contributu comunale pro tantu est pro garantire sa seguresa e pro sa campagna promotzionale de un’eventu chi depet sighire a atirare gente meda dae totu sa Sardigna. Sa publitzidade permitit de nche essire dae s’ischema locale de sa festa de bidda, atirende s’atentu regionale, ca cun sa publitzidade in televisione, in sa ràdiu, cun is cartellones in is tzitades cabu-logos de provìntzia e in is aeroportos, cherimus imbàtere a s’obietivu de fàghere aumentare is presèntzias a benefìtziu de is atividades e de is istruturas locales”.

De importu mannu s’agiudu de su comitadu organizadore, chi programmat sa festa tzivile e religiosa, assegurat una presèntzia costante in su villàgiu e contribuit a is ispesas.

“A si ocupare de s’organizatzione de una festa sentida e de importu comente cussa de Santu Srabadoi est emotzionante ma ddu at cosas meda chi a dies de oe non sunt semper fàtziles a livellu burocràticu. Sa collaboratzione intre comitadu, assòtzios e Comune permitit de fàghere un’eventu de calidade, assegurende, oe e in su tempus, de respetare unu standard artu pro una festa chi oramai est una de is prus mannas de Sardigna. Diat a èssere una cosa bella meda a sighire a traballare totu paris fintzas in su tempus chi at a bènnere” at naradu Nicola Poddi, presidente de su comitadu Santu Srabadori 2022.

Soddisfatos is rapresentantes de is assòtzios, chi tenent su còmpitu de cunservare e tutelare sa traditzione.

“S’assòtziu Is Curridoris naschet prus o mancu trinta annos a como cun su fine de defensare e preservare is valores chi nos ant trasmìtidu is mannos nostros, difundende sa traditzione e sa fide chi nos apartenet. Dae semper s’est bida sa netzessidade de si ocupare no ebbia de s’aspetu religiosu ma fintzas de cussu organizativu, ponende in contu totu is arriscos chi bi podent èssere in un’eventu chi biet giai noighentos òmines currende . Cun custu sistema nou s’assòtziu nostru creschet ca nos podimus cuntzentrare a manera prus pretzisa subra s’obietivu printzipale chi est cussu de pianificare sa Cursa, lassende a un’ala is oriolos e privilegende sa traditzione” at naradu Alessio Camedda, presidente de s’assòtziu Is Curridoris.

Fintzas Maria Paola Sanna, sa presidente de s’assòtziu Santu Srabadoeddu, cunfirmat s’entusiasmu pro sa partèntzia noa de una festa chi interessat giai chimbighentas fèminas de Crabas chi cun fieresa si bestint su costùmene traditzionale in sa protzessione chi aberit e serrat sa festa. “A pustis de duos annos de pandemia e tanta suferèntzia, cun cuntentesa manna si rennoat su votu a su santìssimu Srabadoi nostru – afirmat Anna Rita Minnai, cumponente de su Cda de s'assòtziu presente in sa cunferèntzia-stampa -. Cun su tempus fintzas s’assòtziu nostru est crèschidu e s’at dadu un’istrutura bene definida, chi nos permitit de organizare una protzessione semper prus sentida e partetzipada. Apretziamus is novidades de s’editzione 2022 e isperamus de sighire a traballare totu paris”.

Pròpiu ocannu s’amministratzione, de acordu cun su comitadu organizadore at seberadu de dare prus lughe a sa figura de sa fèmina, ponende s’immàgine de is fèminas in costùmene traditzionale in su programma de sa manifestatzione.

“Sa fèmina est semper istada presente in sa traditzione, ancora in antis de sa protzessione de Santu Srabadoeddu. Santu Srabadoi est una festa chi distinghet totu su pòpulu de Crabas, òmines, fèminas e pitzinnos” ant naradu Trincas e Abis.

(M.G.S.) 

 

Tipo di notizia: 
notizie