Bonus Sotziale Ìdricu Integrativu annu 2022 – Domandas in intro de su 30 de maju

Image: 

 

 

Finas a su 30 de maju 2022, is tzitadinos residentes in su Comune de Crabas, in possessu de is rechisidos elencados in suta, istabilidos dae EGAS cun deliberatzione n. 38 de su 27/11/2020, podent presentare domanda pro sa cuntzessione de s’agiudu econòmicu denominadu “Bonus Sociale Idrico Integrativo anno 2022”.

Su Bonus Integrativu - agiuntivu a su Bonus Sotziale Ìdricu (Bonus Natzionale) – cunsistet in unu rembursu tarifàriu istraordinàriu a favore de cussas chi si narant “utenze deboli” chi sunt in cunditziones sòtziu-econòmicas disagiadas e chi currispondent a is famìllias chi presentent unu ISEE finas a 20.000,00 €., residentes in is comunes gestidos dae Abbanoa S.p.A..

Pro atuare sa mesura in ogetu est istadu assignadu a su Comune de Crabas un’ importu de € 11.822,97, istabilidu dae EGAS3 a base regionale, in proportzione a sa populatzione residente e in base a sa mannària de su territòriu de su Comune.

RECHISIDOS DE AMMISSIONE A SU BONUS INTEGRATIVU

 • èssere residentes in su Comune de Crabas;
 • tènnere unu cuntratu de fornidura de su servìtziu ìdricu integradu (Abbanoa S.p.A.);
 • èssere in cunditziones sòtziu-econòmicas disagiadas e tènnere un’indicadore ISEE ordinàriu in cursu de valididade cando si presentat sa domanda  chi non siat prus artu de € 20.000,00.

Pro is utentes diretos est rechesta sa titularidade de un'utèntzia Domèstica Residente pro nessi unu de is cumponentes de su nùcleu ISEE e, in prus, devet èssere garantidu su possessu de is rechisidos chi sighint:

 • sa residèntzia anagràfica de s’intestatàriu de su cuntratu ìdricu devet cointzìdere cun s'indiritzu de fornidura de su matessi cuntratu;
 • su nùmene e su còditze fiscale de s’intestatàriu de su cuntratu ìdricu devent cointzìdere cun su nùmene de unu cumponente de su nùcleu ISEE.

Pro is  utentes indiretos devet cointzìdere sa residèntzia anagràfica de unu cumponente presente in su nùcleu ISEE e s'indiritzu de sa fornidura condominiale o agregada dae in ue si serbit su matessi nùcleu, o chi s'indiritzu de residèntzia anagràfica de su rechedente siat su matessi de cussu de frunidura de s’utèntzia condominiale o agregada.

Is rechisidos rechestos si devent tènnere cando si presentat sa domanda. Su nùcleu ISEE in cunditziones de disàgiu econòmicu-sotziale tenet diritu a su Bonus Integrativu cun riferimentu a unu cuntratu de frunidura ebbia.

TÈRMINES E MODALIDADES DE PRESENTATZIONE DE SA DOMANDA

Is utentes de su servìtziu ìdricu integradu in possessu de is rechisidos de ammissione devent presentare domanda de ammissione, cumpilada bene e firmada, a su Comune de Crabas in intro de su 30 de maju 2022, h 12:00, cun una de is modalidades chi sighint:

 • a) a manu in s’Ufìtziu Protocollo de su Comune de Crabas – Pratza Eleonora, 1, dae su lunis a sa chenàbura, h 10:00 - 12:00;
 • b) cun sa posta eletrònica tzertificada a s’indiritzu PEC protocollo@pec.comune.cabras.or.it;
 • c) cun racumandada A/R a su Comune de Crabas, Pratza Eleonora n. 1 – 09072 – Crabas (si sa domanda si presentat cun custa modalidade, sa racumandada A/R devet imbàtere in intro de su 31/05/2022, e pro tantu no at a fàghere fide sa data de ispeditzione);
 • d) cun protzedura on line disponìbile in su situ dedicadu www.bonusacqua.it

Su mòdulu pro sa presentatzione de is domandas est disponìbile in is allegados e in s’esposidore chi s’agatat in s’intrada de su Munitzìpiu, in Pratza Eleonora n. 1.

PRO INFORMOS

Is tzitadinos interessados, ant a pòdere retzire is informos chi serbint in su Servìtziu Informacomunità de s’Unione Costa de su Sinis Terra de is Gigantes, a disponimentu pro assistèntzia a is n. 0783-290446 – 3408628020 e in is sedes chi sighint:

 • Lunis h 08,00 - 12,00 - Crabas - Carrera Matteotti, de fronte a su campu isportivu Donna Annetta
 • Martis. h 09,00 - 12,00 Riola – Pratza Sardigna 2 (Biblioteca)
 • Martis h15,00 - 19,00 – Crabas - Carrera Matteotti, de fronte a su campu isportivu Donna Annetta
 • Mèrcuris h 09,00 - 12,00 – Riola - Pratza Sardigna 2 (Biblioteca)
 • Giòbia h 09,00 - 12,00 - Crabas - Carrera Matteotti, de fronte a su campu isportivu Donna Annetta
 • Chenàbura h 09,00 - 12,00 e h 15,00 -19,00 - Crabas - Carrera Matteotti

A sa domanda si devent alliongiare is documentos chi sighint:

 • a) fotocòpia de s’atestatzione ISEE ordinàriu chi siat vàlidu cando si presentat sa domanda;
 • b) fotocòpia de una fatura Abbanoa a sa cale si riferit s’utèntzia (no unu sèmplitze bulletinu de contu currente postale);
 • c) fotocòpia de ambas partes de su documentu de identidade de chie presentat sa domanda, chi non siat iscadidu.

Is domandas arribadas a pustis de s’iscadèntzia de su 31/05/2022 h 12:00 ant a èssere ESCLUSAS.

 

Sa protzedura si podet fàghere fintzas in su situ  Home | Bonus Acqua - EGAS - Abbanoa.

(M.G.S.)

Tipo di notizia: 
avvisi