Assuntzione de unu Istrutore Diretivu Tècnicu. Protzedura de interpellu de s’elencu idòneos Asmel

Image: 

 

 

Su Comune de Crabas chircat un’Istrutore  Diretivu Tècnicu - Cat. D1- de assùmere pro s’Ufìtziu Tècnicu. S’Amministratzione comunale at aprovadu sa protzedura de interpellu de s’elencu idòneos fatu in acordu cun Asmel, s’Assòtziu pro sa Sussidiariedade e sa Modernizatzione de is Entes Locales, pro sa cobertura de su postu a tempus prenu e indeterminadu.

“Su Comune at fatu tantos cuncursos pùblicos in is ùrtimos bator annos a su fine de garantire s’istruturatzione adeguada de is ufìtzios de ogni Àrea.

Tocat de aumentare su personale in s’àrea tècnica pro partzire is traballos a sa manera mègius, prus che totu pro sa gestione de is òperas pùblicas, meda, in cursu de progetatzione, apaltu e realizatzione, no ùrtimas cussas de su PNRR chi biet su Comune de Crabas benefitziàriu de finantziamentos meda” ispiegat s’Assessora a su Personale Alessandra Pinna.

Is idòneos, a pustis de àere retzidu cun sa pec sa comunicatzione de aviu interpellu, ant a pòdere manifestare sa disponibilidade a partetzipare a sa seletzione in intro de su 13 de ghennàrgiu 2023 in sa prataforma www.asmelab.it, sighende pagos sèmplitzes passàgios: intrare cun SPID in sa prataforma www.asmelab.it; seletzionare dae su menù a manu manca s’elencu interpellos; seletzionare s’interpellu de su Comune de Crabas – Profilu Istrutore Diretivu Tècnicu Cat. D1 e incarcare in “Inserisci Candidatura”.

Pro chie at a presentare sa domanda de partetzipatzione est previdida una prova orale chi pertocat matèrias de diritu amministrativu de is Entes Locales, disciplina de is cuntratos pùblicos, rendicontatzione de is progetos comunitàrios, diritu ambientale, diritu urbanìsticu e contabilidade pùblica.

In sa prova seletiva, chi s’at a fàghere in su tzentru polivalente de carrera Tharros in Crabas lunis  6 de freàrgiu a is 9.00, s’at a fàghere puru s’atzertamentu de is atitùdines e capatzidades de cumportamentu e de relatziones.

S'Amministratzione si riservat de fàghere sa prova de esame fintzas si ddu at una candidadura ebbia arribada a pustis de s’interpellu.

Su puntègiu assignadu a sa prova de esame est deghe puntos e su puntègiu mìnimu pro superare sa prova est de sete puntos. No est previdida s’atributzione de puntègiu pro tìtulos.

A s’acabu de s’inviu giustu de sa disponibilidade su candidadu at a retzire una pec de cunfirma.

(M.G.S.)

Tipo di notizia: 
notizie