Agiornamentu documentatzione Reis - Parte prima, segunda semestralidade 2022

Image: 

 

 

Si faghet a ischire chi dae su 23 de ghennàrgiu e in intro de su 17de freàrgiu de su 2023, is sugetos chi a is domandas pro intrare a su Programma regionale REIS – Rèdditu de inclusione sotziale “Agiudu Torrau”, in sa publicatzione de sa graduatòria definitiva apant tentu comente èsitu “ammessa” o “ammessa con riserva”, devent domandare s’Isee chi pertocat s’annu nou in cursu, e cunsignare sa documentatzione chi serbit a atestare s’importu retzidu a tìtulu de Rèdditu de Tzitadinàntzia (RdC), a is sensos de cantu prevididu dae s’art. 11, puntu 2 de s’avisu passadu Avisu Pùblicu “R.E.I.S. Rèdditu De Inclusione Sotziale “Agiudu Torrau” - PARTE PRIMA - Segunda Semestralidade 2022”.

MODALIDADE DE PRESENTATZIONE DE SA DOCUMENTATZIONE

  • Sa documentatzione chi pertocat sa misura RdC o cussa alliongiada  a cambiamentos de sa cumpositzione de su nùcleu familiare, paris cun su mòdulu de  integratzione a sa domanda, a partire dae sa die de publicatzione de s’Avisu pùblicu e ogni mese interessadu dae sa misura in ogetu, chi durat ses meses – si nche podet leare a is ufìtzios prepostos o mandare in via telemàtica, mandende una còpia in pdf (no ant a èssere atzetadas fotografias o àteros formados) cun email a s’indiritzu mail protocollo@comune.cabras.or.it, o cun cunsigna a manu a s’ufìtziu protocollo de su Comune de Crabas, dae su lunis a sa chenàbura dae is 10:00 a is 12:00 e sa giòbia dae  is 15:30 a is 17:00.
  • S’isee 2023 non si devet cunsignare, ma bastat un’autotzertificatzione cun ogetu “Aggiornamento ISEE 2023”, in ue is benefitziàrios REIS atestent de àere domandadu a is caf/patronados de riferimentu cussu tzertificadu.

TRATAMENTU DE IS DATOS

Is datos personales ant a èssere tratados ebbia pro is finalidades istitutzionales, istrumentales o aunidas a custu protzedimentu, cun is modalidades e in is lìmites istabilidos dae su Regulamento UE 2016/679 de su Parlamentu Europeu e de su Cussìgiu de su 27 de abrile de su 2016. Su tratamentu de is datos s’at a fàghere cun istrumentos informàticos e manuales in paperi, dae persones incarrigadas. Is datos personales postos in sa domanda e in sa documentatzione alliongiada, ant a èssere impreados ebbia pro finalidades istitutzionales, istrumentales o aunidas a custu protzedimentu, cun is modalidades e in is lìmites istabilidos dae su Regulamento UE 2016/679 de su Parlamentu Europeu e de su Cussìgiu de su 27 de abrile de su 2016. Su tratamentu de is datos s’at a fàghere cun istrumentos informàticos e manuales in paperi, dae persones incarrigadas. Su tratamentu de is datos s’at a fàghere cun s’agiudu de mezos informàticos e s’ant a pòdere comunicare a àtera gente interessada in sa gestione de su protzedimentu e a chie depet fàghere is controllos prevididos dae sa normativa in vigore.

(M.G.S.)  

Tipo di notizia: 
avvisi