Aberit sa prima potecaria in Solanas. Soddisfatzione manna dae s'Amministratzione comunale

Image: 

 

 

Custu mangianu, a is 9, est istada inaugurada sa prima potecaria de Solanas, in carrera San Paolo 1, ghiada dae is dotoras  Renata Sollaino e Rita Atzeni.

Sa tzerimònia s’est fata a sa presèntzia de su Sìndigu, de sa Vitze-Sìndiga Alessandra Pinna, de s’Assessora Laura Celletti e de s’Assessore Enrico Giordano.

A pustis de àere segadu su nastru, ddu est istada sa beneditzione de su pàrracu de Solanas Don Maurizio Spanu.

“E como fintzas sa bidda de Solanas tenet sa potecaria sua. Est un’eventu istòricu e isetadu dae annos meda, chi est incaminadu oe – at decraradu su Sìndigu Abis -. Oe semus inoghe, paris cun is àteros amministradores e amministradoras, pro dare su benebènnidu a custu servìtziu de importu a nome de totu sa comunidade de Solanas”.

Augùrios fatos fintzas dae s’Assessora a is Polìticas Sotziales, Sanitàrias e Assistentziales Laura Celletti: “S’abertura de sa potecaria at a cunsentire a totu is persones  chi non tenent màchina, a manera particulare is antzianos, de pòdere tènnere unu servìtziu de fundamentu, chi mancaiat a sa comunidade de Solanas” at concruidu s’Assessora.

(M.G.S.)

 

Tipo di notizia: 
notizie